Delayed delivery in a triplet pregnancy – a case report

Hubert Wolski, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Anzelma Woyciechowska, Krzysztof Drews
2014 Ginekologia Polska  
Streszczenie W przypadku porodu odroczonego w ciąży wielopłodowej sugeruje się stosowanie wielorakich działań jak reżim łóżkowy, podanie antybiotyków, tokolityków, sterydoterapii oraz rozważenie założenia szwu okrężnego na szyjkę macicy. Istotna jest również analiza nasilenia czynności skurczowej macicy, ponowna ocena kosmówki i owodni płodów, monitorowanie stanu matki i dobrostanu płodu. Ważne jest również monitorowanie wykładników klinicznych i laboratoryjnych celem uniknięcia rozwoju
more » ... a wewnątrzowodniowego. W pracy przedstawiono przypadek porodu odroczonego w ciąży trojaczej trójowodniowej, trójkosmówkowej, po zapłodnieniu in vitro. Poród pierwszego i drugiego płodu odbył się samoistnie drogą natury, odpowiednio w 23 oraz 26 tygodniu ciąży. Poród trzeciego płodu ukończono cięciem cesarskim w 26 tygodniu ciąży. Czas odroczenia porodu pomiędzy pierwszy a drugim i trzecim płodem wynosił 18 dni. Z opisywanej ciąży przeżyło drugie dziecko, którego rozwój psychomotoryczny obecnie oceniany jest jako prawidłowy. Słowa kluczowe: FLąĪD ZLHORSáRGRZD / SRUyG RGURF]RQ\ / opieka perinaalna / Abstract In multiple pregnancy, the following may be considered to delay the delivery: bed rest, antibiotics, tocolytics, steroids, and, possibly, cervical cerclage. Analysis of uterine contraction intensity, reevaluation of the chorion and the amnion, as well as monitoring of the mother and the fetus are also very important. Clinical and laboratory parameters ought to be carefully monitored to prevent intra-amniotic infection. We present a case of a delayed delivery in a trichorionic, triamniotic, triplet pregnancy after IVF. The first and the second fetuses were delivered spontaneously at 23 and 26 weeks of gestation, respectively. The third fetus was delivered by a cesarean section at 26 weeks of gestation. The delay between the first and the second/third fetuses was 18 days. Only the second child survived. At present, the psychomotor development of the infant is considered as normal. Hubert Wolski et al. Odroczony poród w ciąży trojaczej -opis przypadku.
doi:10.17772/gp/1755 fatcat:xi6bumr6erfbjozufcmdrn2xuy