HCNet: Hierarchical Context Network for Semantic Segmentation

Yanwen Chong, Congchong Nie, Yulong Tao, Xiaoshu Chen, Shaoming Pan
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3028174 fatcat:zrtectymyfgwpmf5d2nlmanloa