TARVITAANKO TEKNISESTI KOULUTETTUJA YLEISESIKUNTAUPSEEREITA ?

Puolustusvoimien Pääinsinööri Insinöörikenraalimajuri, Kalle Ukkola
unpublished
1. TAUSTAA Siirryttäessä uudelle vuosituhannelle voimme todeta, että sekä kansainvä-liset että kansalliset asetelmamme ovat oleellisesti muuttuneet. Osana kehi-tystä kriisin ja sodan kuva nähdään yleisesti aikaisemmasta poikkeavana, mikä näkyy esimerkiksi Ruotsin puolustuksen voimakkaana rakennemuutoksena. On luonnollista, että muutoksia tapahtuu myös omissa puolustusvoimissam-me. Niiden tarvetta paikannettaessa yksi tärkeimmistä asioista on selvittää, minkälaista henkilöstöä puolustusvoimat
more » ... evaisuudessa tarvitsee. Määri-en ja osaamisprofiilien paikantumisen jälkeen on luotava kustannustehokas henkilöstön koulutusjärjestelmä, jolla henkilöstö koulutetaan optimaalisesti omia ja muun yhteiskunnan mahdollisuuksia hyväksi käyttäen. Tämä pro-sessi on käynnissä. Kehittämisprosessissa korostetaan voimakkaasti sodan ajan henkilöstötar-peita. Tämän rinnalla tarkastell~ rauhan ajan kehittämisessä tarvittavaa hen-kilöstön rakennetta. Molemmat ovat tärkeitä, mutta tekniikan lisääntyneestä merkityksestä johtuen tulisi rauhan ajan kehittämisen osaamisalueita tällä het-kellä erityisesti korostaa. Siksi vastaus otsakkeen kysymykseen voitaisiin muotoilla siten, että vaikka teknisiä erikoisupseereita tarvitaan enemmän ja heitä tulisi käyttää vastuullisissa tehtävissä nykyistä monipuolisemmin, niin yhtä tärkeää on opettaa tekniikkaa jokaiselle yleisesikuntaupseerille. Tarkoitukseni ei ole pyrkiä jatkossakaan analysoimaan otsakkeen kysy-mystä tieteellisesti. Minulta on pyydetty omaa mielipidettäni. Sen pyrin kertomaan. Tieteellisesti täysipainoinen analyysi olisi tuskin mahdollinen-kaan, koska todella syvällisiä taustaselvityksiä en ole asiasta nähnyt. Upsee-rikoulutusta on toki käsitelty vuosien saatossa mitä erilaisimmista lähtökoh-dista. Lopputulokset ovat olleet kirjavia, mutta niiden perusteella koulutuk-sen sisältöä on kuitenkin voitu kehittää. On myös esitetty kysymys, onko asian tieteelliselle pohtimiselle edes tarvetta. Puolustusvoimien oman kou-lutuksen tuottamien valmiuksien palauteketju on lyhyt. Koulutuksessa ole-vien virheiden kOljaaminen on kohtuullisen helppoa edellyttäen, että korja-uksiin ollaan valmiita.
fatcat:3krjmpveb5hwjn7c2zsncbmel4