BOOK TRAILER AS A MULTIMEDIA ADVERTISING IN THE PROMOTION OF THE BOOK BY THE AUTHOR IN THE INTERNET ENVIRONMENT

Т. М. Bilushchak, О. І. Radkovets
2021 "Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University", Series: "Philology. Journalism"  
Національний університет «Львівська політехніка» Радковець О. І. Національний університет «Львівська політехніка» БУКТРЕЙЛЕР ЯК МУЛЬТИМЕДІЙНА РЕКЛАМА В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КНИГИ АВТОРОМ В СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕРНЕТ Метою статті є дослідження буктрейлера як мультимедійної реклами в популяризації творчості автора в середовищі Інтернет. Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: провести аналіз досліджень книжкової промоції в Інтернет середовищі; створити шаблон «План розробки буктрейлера» (ПРБ) для
more » ... реалізації промоції книги в мережі Інтернет; розробити буктрейлер для письменника, що починає свою творчу діяльність; провести промоцію книги та здійснити аналіз популярності та доступності викладеного матеріалу. Методологія дослідження здійснена за допомогою статистичного методу -для з'ясування рівня популярності пошуку мультимедійних форматів подання текстової інформації серед користувачів мережі Інтернет, який застосовується за допомогою аналітичного інструментарію збору статистики Google Trends. Для вирішення поставлених у роботі завдань був проведений теоретичний аналіз наукової літератури та використовувався порівняльний та оглядово-аналітичний моніторинг стану сучасних мультимедійних форматів промоції книги в Інтернет-маркетинговій стратегії автора. Для упорядкування за певними критеріями та створення буктрейлерів використовувалися системно-типологічний та класифікаційний методи. Також для узагальнення та формулювання висновків застосовувалися методи аналізу та синтезу. Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі аналізу дослідження запропоновано проектний документ ПРБ, в якому містяться певні критерії, за допомогою яких створюється мультимедійна реклама -буктрейлер для популяризації книги автором в мережі Інтернет. Новизна дослідження також зумовлена реалізацією проекту створення та використання буктрейлера як мультимедійної реклами в Інтерент-стратегії автора, який розпочинає свою творчу діяльність. Висновки. Використання нових каналів комунікації і сучасних цифрових мультимедійних інструментів в середовищі Інтернет дозволять автору, який розпочинає літературну діяльність, популяризувати свою творчість та формувати свій імідж, літературний бренд; залучати цільову аудиторію; поширювати та обмінюватися творчою інформацією; забезпечувати взаємодію зворотнього зв'язку з цільовою аудиторією. Буктрейлер як інструмент маркетингу і такий один із його засобів як мультимедійна реклама стає доступним і ефективним інструментом в Інтернет-стратегії популяризації книги автором. Також результатом взаємодії цільової аудиторії та буктрейлера як мультимедійної реклами в Інтернет-стратегії автора є активність користувачів соціальних медіа у вигляді коментарів, відгуків, вподобань, репостів і придбання книг. Для підтвердження актуальності вибраної теми та визначення тенденції популярності пошуку в мережі Інтернет нами проведено аналіз пошукових запитів з використанням сервісу Google Trends. Під час вивчення стану досліджувальної теми створено шаблон «План розробки буктрейлера» для автоматизації та полегшення процесу створення мультимедійної реклами в популяризації книги автором в середовищі Інтернет. На основі розроблення шаблону реалізовано буктрейлер на книгу юної письменниці «Рожеві окуляри». Ключові слова: буктрейлер, мультимедійна реклама, популяризація книги, середовище Інтернет, Інтернет-стратегія.
doi:10.32838/2710-4656/2021.1-3/40 fatcat:y4eyuqg7l5f2lhln3225vxpjoq