SHADE PALETTE OF COLOR NOMINATION RED IN THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD

O. Yu. Topchy
2019 Lviv Philological Journal  
викладач кафедри англійської мови та перекладу Ізмаїльського державного гуманітарного університету вул. Рєпіна, 12, Ізмаїл, Одеська область, Україна У мовах світу лексеми на позначення кольору утворюють якісно і кількісно розвинену лексико-семантичну групу, складовими якої є назви основних кольорів та безліч їх відтінків, які вказують на інтенсивність тону, на міру вияву колірної якості, на колірну ознаку предмету та ін. Колористику як частину мовної картини світу розглядали у різних аспектах.
more » ... ктуальність нашого дослідження зумовлена тим, що недостатньо приділено уваги питанню вивчення народознавчої семантики одних і тих самих кольорів у культурах народів світу. У межах пропонованої розвідки нашу увагу зосереджено на виявленні та упорядкуванні варіантів відтінків колоративу «червоний» у мовах народів світу, зроблено спробу виявити у кольорономінаціях різних ареалів національно-культурний зміст, вербально зафіксований у мовній картині світу. Встановлено, що чисельна кількість барволексем є запозиченою, що більшість мають мотивовану внутрішню форму, яка базується на національно-культурній специфіці. Колорономенами експлікується світ флори і фауни, назви мінералів, репрезентується народознавча семантика, віддзеркалюються історико-культурні традиції та ін. Простежено, що на відтінки колорономену «червоний» нашаровується специфічна національно-культурна конотація, що множинність барвоназв свідчить про багатозначність і багатофункціональність кольорів. У ланцюжку численних відтінків «червоного», який є мікросистемою загальної системи кольорів, відображені ментальність етнічних культур, їх система цінностей, традиції, стиль життя, історичні події тощо. Припущено, що сприйняття та принцип номінації кольору залежить не стільки від мови етносу, скільки від особливостей культурно-історичного плану. Перспективу подальших розвідок вбачаємо у розробці теоретичного інструментарію щодо дослідження колористики в мовній картині світу, у систематизації принципів номінації лексем, що позначають кольори, у виявленні специфіки їх національно-культурної бази та в укладанні словника найменувань кольорів у мовах різних культур за певними аспектами.
doi:10.32447/2663-340x-2019-6-36 fatcat:xsaopi2z7vbflbxfjpos7poeom