Maarif Müfettişlerinin Mentorluk Rolleri İle Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Durdu Mehmet BAYRAKTAR
2019 Social Sciences Studies Journal  
ÖZ Örgütsel bağlılık, iş görenin çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın bir ifadesidir. Maarif müfettişlerinin mentorluk rol uygulamaları da örgütsel bağlılığı etkileyen değişkenlerden biridir. Bu araştırmanın amacı; İlkokul ve ortaokullarda görev yapan yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ile maarif müfettişlerinin denetim süreçlerinde sergiledikleri mentorluk rolleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziantep il ve ilçelerinde görev
more » ... ilçelerinde görev yapan 491 ilkokul ve ortaokul müdür ve müdür yardımcısı oluşturmaktadır. Örgütsel bağlılık ile ilgili veriler, Meyer, Allen ve Smith tarafından geliştirilen Kurşunoğlu, Bakay ve Tanrıöğen (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan "Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği" aracılığı ile toplanmıştır. Mentorluk Rolleri ile ilgili veriler, Galbraith ve Cohen(1997) tarafından "Principles of Adult Mentoring Scale" adı ile geliştirilen, Sezgin (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan "Yetiştiricilik Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada veriler; SPSS 22.00 paket programı ile frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon gibi betimsel istatistiksel işlemlerle analiz edilmiştir. Araştırmada maarif müfettişlerinin mentorluk rol davranışları ile yöneticilerin duygusal ve normatif bağlılıkları arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Maarif müfettişlerinin mentorluk rol düzeyleri arttıkça yöneticilerin duygusal ve normatif bağlılıkları da artmaktadır. Devam bağlılığı boyutu ile mentorluğun "Yetişenin Vizyonunu Destekleme Rol Boyutu" arasında düşük düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Maarif müfettişlerinin yetişenin vizyonunu destekleme rol boyutu düzeyleri arttıkça yöneticilerin devam bağlılıkları da artmaktadır. ABSTRACT Organizatonal commitment is the teellings and relation employess to the organization they work. Mentoring role practices of education inspectors are also one of the variables affecting organizational commitment. The purpose of this research; The aim of this course is to determine the relationship between the organizational commitment of the administrators working in primary and secondary schools and the mentoring roles of the education inspectors. The sample of the study consists of 491 headmasters and vice headmasters working at the public schools in Gaziantep in 2015-2016 years.
doi:10.26449/sssj.1414 fatcat:qowgcpi2qvh2verhud24xymk4y