Legal Principles of Regulation and Protection of the Rights of Citizens Sent to Imprisonment in Ukraine
Правові засади регулювання та захисту прав громадян, засуджених до позбавлення волі, в Україні

V. Vasylyk, National Academy of Internal Affairs
2020 Naukovij vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï vnutrìšnìh sprav  
Василик В. В. -аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ ORCID: https://orcid.org/0000-0001- Правові засади регулювання та захисту прав громадян, засуджених до позбавлення волі, в Україні В умовах сьогодення проблема реалізації, охорони та захисту прав людини в місцях позбавлення волі постає як одне з найважливіших завдань, адже розбудова європейської демократичної правової держави є неможливою без створення надійної та
more » ... ної системи забезпечення прав і свобод людини. Проблема прав людини загалом і прав осіб, засуджених до позбавлення волі, зокрема є універсальною та багатоаспектною. Ця категорія філософська, моральна, політична та юридично значуща як для окремих держав, так і для світового співтовариства, оскільки в будь-якій демократичній державі права та свободи людини й громадянина, їхні обов'язки становлять найважливіший соціальний та політико-правовий інститут, що об'єктивно стає мірилом досягнень суспільства, показником його зрілості та цивілізованості. Конституція України визнає людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Дотримання прав людини є фундаментальною конституційною засадою в Україні, дія якої спрямовує всю сукупність суспільних відносин. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини проголошено головним обов'язком держави. Метою статті є визначення правових засад регулювання та захисту прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні. Методологія. Під час підготовки статті використано окремі загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання, зокрема: історичний, філософсько-правовий, порівняльний, системний, функціональний, узагальнення. Наукова новизна. Унаслідок емпіричного дослідження правових засад регулювання та захисту прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, проаналізовано проблематику забезпечення регулювання та захисту прав засуджених до позбавлення волі. Доведено, що однією з обставин, що негативно позначається на стані й ефективності діяльності виправних колоній із забезпечення прав засуджених, є недостатній науковий супровід окресленої проблематики та брак комплексних наукових досліджень у цьому напрямі. Додатковим аргументом щодо необхідності наукових розробок із цієї тематики є й сучасний стан перебування особи в умовах ізоляції від суспільства, яка постійно є об'єктом протиправних посягань на її життя та здоров'я. Аргументовано потребу вдосконалення правового механізму з питань забезпечення регулювання та захисту прав засуджених до позбавлення волі, з огляду на міжнародний досвід. Встановлено основні факти, що спричиняють учинення злочинів у місцях позбавлення волі, а також впливають на стан забезпечення прав засуджених на охорону життя та здоров'я, а саме: неналежне нормативно-правове забезпечення прав засуджених до позбавлення волі на охорону життя та здоров'я; невідповідність порядку виконання й відбування покарань у виді позбавлення волі в Україні міжнародно-правовим актам й іноземному досвіду щодо забезпечення охорони життя та здоров'я засуджених до позбавлення волі. Висновки. За роки незалежності в Україні було розроблено та прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі, ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони та захисту прав засуджених в Україні. Проте в умовах активного реформування національного законодавства в цій сфері та його адаптації до загальноєвропейських стандартів слід окреслити коло питань, які потребують ґрунтовного вдосконалення на законодавчому рівні, зокрема розроблення та нормативного закріплення форм і методів адміністративно-правового забезпечення прав засуджених до позбавлення волі, визначення нових організаційних засобів адміністративно-правового забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі, взаємодії між суб'єктами забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі, встановлення правових гарантій законності, дисципліни та внутрішнього порядку в органах та установах виконання покарань, закріплення нових критеріїв оцінювання ефективності забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні. Ключові слова: засуджений до позбавлення волі; права і свободи; правовий статус; правове забезпечення; нормативно-правове регулювання; нормативно-правовий акт.
doi:10.33270/01201174.45 fatcat:lftp2mib25ge3gs2s6y72sqbpu