ANALIZA WZGLÊDNYCH ZMIAN WIEKOWYCH POLA MAGNETYCZNEGO ZIEMI (1966-2005) WZD£U¯ PROFILU ZGORZELEC-WI¯AJNY Analysis of the relative secular variations of the geomagnetic field along Zgorzelec-Wi¿ajny profile

Grzegorz Bojdys, Teresa Grabowska, Józef Marchewka, Bogus³aw Suchoñ
unpublished
Treoeae: Artyku³ przedstawia wyniki badañ nad lokalnymi wzglêdnymi zmianami w czasie ca³kowite-go pola magnetycznego Ziemi, obserwowanymi wzd³u¿ profilu o d³ugooeci oko³o 700 km, który prze-cina platformê paleozoiczn¹ (PLZ), strefê szwu transeuropejskiego (TESZ) i wschodnioeuropejski kraton (EEC). Badania te s¹ kontynuacj¹ wczeoeniejszych tego typu prac przeprowadzonych w latach 1966-2000. Pomiary pola magnetycznego Ziemi wykonane w ostatnim 5-leciu wyraŸnie ujawni³y nowe zjawisko, jakim jest
more » ... wisko, jakim jest przyspieszenie wzrostu pola magnetycznego w obszarze wschodnioeuro-pejskiego kratonu. Potwierdzi³y one równie¿ zwiêkszon¹ dynamikê zmian pola magnetycznego w tym obszarze w odró¿nieniu od strefy szwu transeuropejskiego i platformy paleozoicznej. Zaobser-wowany w ostatnim 5-leciu charakter zmian pola magnetycznego sk³oni³ do modyfikacji dotychczas stosowanej metodyki badañ wzglêdnych zmian wiekowych. S³owa kluczowe: wzglêdne zmiany wiekowe, pole magnetyczne Ziemi, metodyka badañ, PLZ, EEC, TESZ Abstract: The paper presents results of the studies on local relative time variations of total geomag-netic field observed along the 700 km long profile crossing the Paleozoic Platform (PLZ), Trans-european Suture Zone (TESZ) and East European Craton (EEC). The study is a continuation of the research conducted in the years 1966-2000. Measurements of the Earth's magnetic field made in the last five years revealed a new phenomenon, which was a faster increase of the magnetic field observed at the EEC. They proved also that the dynamics of the magnetic field variations observed for the EEC was greater than it was for TESZ and PLZ. The character of geomagnetic field variations observed during the last five years caused the modification of method of studies of relative secular geomagnetic variations.
fatcat:dwztxcbuojbdxn5kmkvgujmeae