Modeling of dynamic properties thermal systems' using fuzzy approach

Joanna JOJCZYK
2016 Przeglad Elektrotechniczny  
The paper presents the fuzzy model which enables to calculate temperature changes in the flat resistive wall of the furnace chamber. The rules the model is based on, are associated with the thermal state of object, more specifically with the instantaneous changes of its temperature. By using the concepts of "initial time constant", "initial gain", "saturation time constant", "saturation gain" good approximation of temperature changes in a flat wall of resistance chamber furnace has been
more » ... ce has been achieved. Streszczenie. W artykule przedstwiono model rozmyty pozwalający odwzorować zmiany temperatury w płaskiejścianie rezystancyjnego pieca komorowego. Reguły, na których bazuje model, związane są ze stanem cieplnym w jakim obiekt znajduje się w danej chwili, a dokładniej z chwilową szybkością zmian jego temperatury. Poprzez wykorzystanie pojęć stałej czasowej początkowej, wzmocnienia początkowego, stałej czasowej nasycenia oraz wzmocnienia nasycenia osiągnięto dobre przybliżenie zmian temperatury zachodzących w płaskiejścianie rezystancyjnego pieca komorowego. (Modelowanie dynamicznych właściwości obiektów cieplnych z wykorzystaniem logiki rozmytej)
doi:10.15199/48.2016.03.09 fatcat:utfv6sal3vfmpdw3mj6kuqgwsa