MACROECONOMIC ASPECTS OF STATE'S DEVELOPMENT AS AN EXTERNAL FACTOR OF THE BANKING SYSTEM STABLE DEVELOPMENT
МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРАЇНИ ЯК ЗОВНІШНІЙ ФАКТОР СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Nataliia Pohorelenko
2018 Scientific Notes of Ostroh Academy National University Series Economics  
Фінанси, грошовий обіг та кредит 74 УДК: 336.71 JEL-класифікація: E58 Погореленко Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ХННІ ДВНЗ «УБС» МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРАЇНИ ЯК ЗОВНІШНІЙ ФАКТОР СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ За результатами макроекономічного аналізу виокремлено основні тенденції та стримувальні фактори відновлення банківського сектору України. Здійснено ретроспективний аналіз основних причин
more » ... з основних причин визначеного кола проблем, а також реакції вітчизняного регулятора на них у контексті співпраці із Урядом і міжнародними партнерами, а також ефективності запобіжних заходів і використання наявних ресурсів. На основі дослідження сформульовано висновки та рекомендації щодо подальшого відновлення банківської системи. Ключові слова: банківська система, банківська криза, стабільність, валютний курс, золотовалютні резерви. Погореленко Наталия Петровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов, банковского дела и страхования ХУНИ ГВУЗ «УБД» МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ КАК ВНЕШНИЙ ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ По результатам макроэкономического анализа определены основные тенденции и сдерживающие факторы восстановления банковского сектора Украины. Проведены ретроспективный анализ основных причин имеющихся проблем, и реакции отечественного регулятора на них в контексте сотрудничества с Правительством и международными партнёрами в части эффективности проведенных мероприятий и использования имеющихся ресурсов. На основе исследования сформулированы выводы и рекомендации для дальнейшего восстановления банковской системы. Ключевые слова: банковская система, банковский кризис, стабильность, валютный курс, золотовалютные резервы. Based on the results of the macroeconomic analysis, the main trends and constraints to the recovery of the banking sector in Ukraine are identified. A retrospective analysis of the main causes for the existing problems and the reaction of the domestic regulator to them in the context of cooperation with the Government and international partners in terms of the effectiveness of the carried out activities and the use of available resources are conducted. Based on the research, conclusions and recommendations for the further restoration of the banking system are formulated.
doi:10.25264/2311-5149-2018-8(36)-74-88 fatcat:xr4av3x3erau7jfgww4szrgk4a