Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Ayçiçeği Tohumlarının Tutulmasına Delik Şeklinin Etkisinin Belirlenmesi

ACAR Ali İhsan;ALIZADEH
2002 Journal of Agricultural Sciences  
Özet: Çal ış mada, pnömatik hassas ekim makinalar ı n ı n en önemli elemanlar ı ndan biri olan ekici delikli plaka üzerinde bulunan deliklerin şekil özelliklerinin, tohumlar ı n tutulma yüksekliklerine etkileri ara ştı r ı lm ıştı r. Bu amaçla, küresellik de ğeri oldukça dü şük olan ayçiçe ği tohumlar ı materyal olarak kullan ı lm ışt ı r. Farkl ı 3 vakum seviyesinde (-4, -6 ve -8 kPa) ve 11 ayr ı delik kesit alan ı nda (7.1, 9.6, 12.6, 15.9, 19.6, 23.7, 28.3, 33.2, 38.5 44.2 ve 50.2 mm 2) ve
more » ... rt farkl ı delik ş eklinde (daire, kare, üçgen, oblong) denemeler gerçekle ştirilmi ştir. Denemelerden elde edilen de ğ erler istatistiksel olarak de ğerlendirilmi ştir. Yap ı lan varyans analizi sonucunda, delik şekli, vakum ve delik kesit alan ı faktörleri aras ı nda üçlü interaksiyon belirlenmi ştir. Elde edilen Duncan gruplamas ı sonuçlar ı na göre; tüm kesit alanlar ı ve vakum bas ı ncı seviyelerinde en dü şük tohum tutulma yüksekliklerine kare kesitli deliklerde rastlanm ıştı r. Bunu daire, oblong ve üçgen delik şekilleri izlemi ştir. Özellikle -8 kPa vakum bas ı nc ı değ erinde bu s ı ralama belirgin olarak görülmektedir. Ayn ı delik kesit alan ı nda vakum de ğ erlerinin artmas ı tutulma yüksekliklerinin artmas ı na neden olmu ştur. Ayn ı vakum de ğerlerinde ve ayn ı ş ekil özelli ğ indeki deliklerde, delik kesit alan ı değ eri artt ı kça tohumlar ı n ortalama tutulma yüksekli ği de ğerlerinin de artt ığı gözlenmi ştir. Anahtar Kelimeler: pnömatik hassas ekim makinas ı , plaka delik ş ekli, kesit alan ı , vakum düzeyi Abstract: This study aims to determine the effect of the hole shape of vacuum seeder which is one of the most important part of vacuum type precision drill on the pick up heights of sunflower seeds. Sunflower seeds which have a considerably low value of sphericity were used in the experiments. The factors investigated were vacuum level (-4, -6 and -8 kPa), hole area (7. 1, 9.6, 12.6, 15.9, 19.6, 23.7, 28.3, 33.2, 38.5 44.2 and 50.2 mm 2) and hole shape (circular, square, triangular and oblong). The data of experiments had been evaluated as statistically. The results of varians analyses, the triple interaction betwen hole shape, vacuum and hole area had been determined. According to the Duncan test results, the minimum pick up heights of seeds had been occured at square hole shapes and the circular, oblong and triangular hole shapes had been followed the previous one. This order especialy had been observed preminant in -8 kPa vacuum level. The increase of vacuum level had been caused the increase of pick up heights. It is observed that the increase of hole area at the same hole shape and vacuum level had been caused increase in pick up heights of seeds.
doi:10.1501/tarimbil_0000000709 fatcat:36sm2uuzbrgglj6eftgxi2xnnm