Paraciclisme: estudi sobre els processos d'integració en l'àmbit internacional

Javier Pérez-Tejero, María Blasco-Yago, Javier González-Lázaro, Juan José García-Hernández, Javier Soto-Rey, Javier Coterón
2013 Apunts Educació Física i Esports  
resum El paraciclisme o ciclisme adaptat és una de les primeres modalitats esportives adaptades integrades en la federació internacional de l'esport corresponent. Aquest esport és un bon exemple a l'hora d'estudiar els processos d'integració en les federacions uniesportives. L'objectiu de l'estudi és analitzar el grau d'implantació d'aquests processos en el ciclisme en l'àmbit internacional i conèixer els indicadors concrets que el caracteritzen. L'estudi es va dur a terme en el Campionat del
more » ... el Campionat del Món de Paraciclisme en ruta, disputat a Baie-Comeau (Canadà, 2010). Van participar-hi 13 països. Es va administrar un qüestionari ad hoc de 20 preguntes a un representant qualificat de cada expedició, que avaluava els àmbits de gestió, necessitats, aspectes clau i opinió sobre els processos d'integració del ciclisme al seu país. En el 61,5 % dels països estudiats era la federació nacional de ciclisme qui gestionava el ciclisme adaptat, encara que només el 30 % tenen totes les competències transferides a les federacions uniesportives. Les discapacitats menys integrades van ser l'auditiva i la intel·lectual. Els aspectes més valorats en els processos van ser la determinació de normatives específiques, la formació de tècnics esportius, l'existència d'una institució garant dels processos i el suport econòmic específic. El procés d'integració va ser avaluat de forma molt positiva pel 87,5 % dels enquestats: fins i tot sembla derivar en un augment del nombre de llicències i del rendiment esportiu. Aquests indicadors poden ser extrapolables a altres esports i útils per afavorir els processos d'integració al nostre país. Paraules clau: paraciclisme, ciclisme adaptat, integració, competició, discapacitat abstract Baie-Comeau (Canada, 2010). 13 countries participated. An ad hoc questionnaire containing 20 questions was provided to a qualified representative of each dispatch, who assessed the areas of management, needs, and opinions on integration processes in cycling in their countries. In 61.5% of the countries studied it was the national cycling federation who managed adapted cycling, but only 30% of them have all the powers transferred to single sport federations. Hearing and intellectual disabilities were the least integrated disabilities. The most valued aspects of the process were the determination of specific regulations, training of sport coaches, and the existence of an institution that is the guardian of processes and specific financial support. The integration process was evaluated very positively by the 87.5% of respondents: it even seems to lead to an increase in the number of licenses and sports performance. These indicators can be extrapolated to other sports and might be helpful in promoting integration processes in our country. Para-cycling: Study of the Integration Processes on an International Level Para-cycling (or adapted cycling) is one of the first integrated and adapted sports modalities in the international federation of their respective sport. This sport is a good example when studying the integration processes in single sport federations. The aim of the study is to analyse the degree of implementation of these processes in international cycling and identify specific indicators that characterize it. The study was conducted at the Para-cycling World Championships en route to
doi:10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2013/1).111.08 fatcat:azj3mhggizbwxjvpsxrd4vsoyy