Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja Nr 1(61) 2013 ALICJA KARGULOWA

Szkoła Dolnośląska, Wrocław Wyższa
unpublished
(Trans)formacja struktur doświadczenia, wiedzy, działania w sytuacji poradniczej Biograficzne uczenie się jako (trans)formacja 1 Zdaniem P. Alheita, mając na myśli biograficzne uczenie się, uwzględniamy nie tyle jednoznaczną, empirycznie wyodrębnioną jednostkę (taką jak np. procesy ucze-nia się związane z konkretnymi formami, miejscami i przedziałami czasowymi), ile raczej teoretyczną perspektywę spojrzenia na edukację i kształcenie, która jako punkt wyjścia przyjmuje historię konkretnego
more » ... ę konkretnego uczącego się (...) i odwołuje się do fenomenologicznej koncepcji uczenia się (Alheit 2011, s. 7). Tak sformułowana koncepcja uczenia się jest stosunkowo młoda, a więc otwarta na uzupełnienia oraz wzbogacenia nowymi przemyśleniami-do czego zachęca sam autor. P. Alheit mó-wi bowiem o uczeniu się jako (trans)formacji struktur doświadczenia, wiedzy, działania w kontekście historii życia ludzi i światów życia (lifeworlds), to jest w kontekście całożyciowym (lifewidecontext) (tamże), a nie-jak na ogół mówiono wcześniej-o nabywaniu z góry określonego zakresu wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych lub o przyswajaniu społecznie wypracowanych rozwiązań problemów, w specjalnie stworzonych w tym celu warunkach. Przyjęcie tej per-spektywy w analizach zjawisk społecznych nie oznacza jednak-jak się wydaje-całkowitego pozbawiania się możliwości analizy zarówno sytuacji uczenia się cha-rakterystycznych dla życia codziennego, jak i sytuacji pojawiających się w struktu-rach sformalizowanych, takich jak szkoły, kursy lub poradnie. Jednakże wówczas 1 Jest to kolejna podjęta przeze mnie analiza sytuacji poradniczej jako sytuacji, w której ma miejsce biograficzne uczenie się. Poprzednio ukazały się: Kargulowa 2011; 2012.
fatcat:usx263vigjhvbdc3su4mweeefm