Coaching as a Tool for Professional Development of Person in Modern Realities of the City
Коучинг як інструмент професійного розвитку людини в сучасних реаліях міста

Vira Alferova
2016 Sociological studios  
За даними державної статистики (2012-2016) простежено тенденцію, з одного боку, до скорочення кількості працівників, з іншогозатребуваність професіоналів та спеціалістів (54 % пропозицій лише державними службами, не враховуючи приватні компанії з рекрутингу висококваліфікованих кадрів). Отже, зростання вимог до рівня професійності працівників актуалізує вивчення засобів професійного розвитку людини з урахуванням процесів урбанізації. Уважається, що принципи фінансування державних і недержавних
more » ... рганізацій спричиняють відмінні підходи до професійного розвитку працівників як здебільшого формальної процедури і як інвестиції в майбутнє відповідно. Послуговуючись досвідом міжнародних компаній, виокремлюємо кар'єрний коучинг як інноваційну технологію, спроможну налагодити оптимальну взаємодію між роботодавцем і працівником, урахувати особливості й вимоги організації та індивідуальні інтенції співробітника. Коучингові технології як перспективний дослідницький напрям потребують адаптації до типу організації, з одного боку, і практичного впровадження в діяльність українських організацій, переважно державних, за необхідності їх нагального реформування -з іншого. Ключові слова: професійний розвиток, кар'єра, ринок праці, соціологія міста, бізнес. Vira Alferova. Coaching as a Tool for Professional Development of Person in Modern Realities of the City. Statistics of recent years represent the tendency to reduce workers on the one hand and the increasing demand for professionals and specialists on the other. So, since the requirements for workers professionalism are rising, it makes it relevant to study the methods of professional development considering the urbanization. The author considers that the principles of the financing of public and private organizations are the cause of different approaches to the professional development of employees as formal procedures and as an investment in the future, accordingly. The author using the expertise of international companies and distinguishes career coaching as the innovative technology which is able to establish an optimal interaction between the employer and employee, to take into account individual intentions employee. Coaching technology is a promising direction for researching, and on the one hand it needs to adapt to the type of organization and on the other hand the practical implementation of the activity Ukrainian organizations.
doi:10.29038/2306-3971-2016-02-94-98 fatcat:csjj7catore5fdljohwlbk57eu