Συγκριτική μελέτη της έκφρασης των Elfn1 &Robo3 στον κοιλιακό τελεγκέφαλο [article]

Μαρία-Αικατερίνη Βιρβίλη, Democritus University Of Thrace
2021
Με ημ πέναζια ηςκ πνυκςκ ηαζ ηδκ πμνεία ημο Ακενχπμο ζηδκ Ιζημνία, απμηεθεί πθέμκ αεααζυηδηα πςξ δ υθδ ιμίνα ηδξ ακενχπζκδξ θοθήξ, ιπμνεί κα ηαεμνζζηεί απυ ηδκ ελέθζλδ ηδξ Δπζζηήιδξ.Θειέθζα θίεμξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ελέθζλδξ απμηεθεί δ επζζηδιμκζηή ένεοκα, ημ ηοκήβζ δδθαδή ημο αβκχζημο ηαζ δ ζοζηδιαηζηή ακαγήηδζδ ηδξ αθήεεζαξ. Η επζζηδιμκζηή ένεοκαέβηεζηαζ ζηδκ απυζπαζδ ηςκ «ιοζηζηχκ» ηδξ πμνείαξ ηςκ θαζκμιέκςκ απυ εηείκμοξ πμο ηδ δζαημκμφκ, πμο δεκ είκαζ άθθμζ απυ ημοξ επζζηήιμκεξ. Mε ηδκ
more » ... δζπθςιαηζηή ενβαζία εοεθπζζηχ κα ζοκεζζθένς έζης ηαζ ζημκ εθάπζζημ ααειυ ζημκ ημιέα ηςκ Δπζζηδιχκ πμο έπεζ ςξ οπένηαημ ζημπυ ημκ Άκενςπμ. Η ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία εηπμκήεδηε ζημ Δνβαζηήνζμ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ ηδξ Ακάπηολδξ ηαζ Μμνζαηήξ Νεονμαζμθμβίαξ ημο Γδιμηνζηείμο Πακεπζζηδιίμο Θνάηδξ. Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς απυ ηανδζάξ ηαζ κα εηθνάζς ηδ ααεφηαηδ εηηίιδζή ιμο ζημοξ επζαθέπμκηεξ ηαεδβδηέξ ιμο, ηδκ ηονία Μανζνέκα Γνδβμνίμο ηαζ ημκ ηφνζμ Γζχνβμ ηάαδδ, βζα ηζξ πμθφηζιεξ βκχζεζξ πμο ιμο ιεηέδςζακ, ηδκ ειπζζημζφκδ πμο ιμο έδεζλακ, ηδκ εκεάννοκζή ημοξ ζηζξ δφζημθεξ ζηζβιέξ ηαζ ηδκ ηαεμδήβδζή ημοξ. Ιδζαζηένςξ εοπανζζηχ ημ δζδαηημνζηυ ημο ενβαζηδνίμο Υάνδ Υοημφδδ, βζα ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηζξ ζοιαμοθέξ ημο, ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζά ημο, ηδκ οπμιμκή ηαζ ηδκ αιένζζηδ ζοιπανάζηαζή ημο, ηαευθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δμοθεζάξ ιμο ζημ πχνμ ημο ενβαζηδνίμο. Δοπανζζηχ αηυιδ ηδκ Ηθέηηνα ηοθζακμπμφθμο βζα ηδ αμήεεζα ηαζ ηζξ βκχζεζξ πμο ιμο ιεηέδςζε, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημκ Γζάκκδ Φοζέηδ, πμο ζοκέααθε ζηδκ πνχηδ ιμο επαθή ιε ημ ενβαζηήνζμ. Θα ήεεθα επίζδξ κα εοπανζζηήζς ηα κεανυηενα ιέθδ ημο ενβαζηδνίμο ημ Νίημ, ηδ ιανάβδα, ηδκ Ακαζηαζία, ημ Νίημ ηαζ ημκ Κςκζηακηίκμ, πμο υθμζ ιαγί ζοκεέημοκ έκα πναβιαηζηά εοπάνζζημ ηθίια ζοκενβαζίαξ. Υαίνμιαζ πναβιαηζηά πμο δμφθερα ιαγί ημοξ. Γε εα ιπμνμφζα θοζζηά κα παναθείρς ημοξ ζοκαδέθθμοξ ιμο ηαφνμ, Βαζίθδ, Δθέκδ, Άνηειδ, Μανία ηαζ θοζζηά ηδκ αβαπδιέκδ ιμο Μανβανίηα πμο οπήνλε δ δαζηάθα ζηα πνχηα ζηάδζα ηδξ δμοθεζάξ ιμο ιέζα ζημ ενβαζηήνζμ ηαζ ιζα απυ ηζξ ηαθφηενεξ θίθεξ ιμο. Έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ ζηζξ θίθεξ ιμο Γεςνβία, Γζχηα, Δθέκδ, Δθεοεενία, Μίια, Πένζα, Φςηεζκή, βζα ηζξ ακεηηίιδηεξ ζηζβιέξ πμο πενάζαιε ηαζ εα ζοκεπίζμοιε κα 5 πενκάιε. Δοπανζζηχ επίζδξ υθμοξ ιμο ημοξ θίθμοξ, πμο μ ηαεέκαξ ιε ζηήνζλε ιε ημ δζηυ ημο ηνυπμ. Σέθμξ, έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ απυ αάεμοξ ηανδζάξ ζηδκ μζημβέκεζά ιμο. ε εηείκμοξ πμο είκαζ δίπθα ιμο ροπή ηαζ ζχιαηζ μθείθς ηα πάκηα. Μαρικαίτη Βιρβίλη 6 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Kεθάιαην Σίηινο ειίδα Πενίθδρδ 9
doi:10.26257/heal.duth.12017 fatcat:ed5oj5hjhfft5erl2rznccbbq4