Social and geographical aspects of the religious sphere development in the Kirovohrad region

Larysa Semeniuk, Yuliia Silchenko
2017 Časopis Socìalʹno-Ekonomìčnoï Geografìï  
Часопис соціально-економічної географії випуск 23 (2) 92 УДК 911.3 Лариса Семенюк, к. геогр. н., доцент Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ СФЕРИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ У статті проаналізовано вплив соціально-економічних та історико-географічних чинників на формування релігійної сфери Кіровоградської області. Подано компонентну структуру та динаміку кількості релігійних організацій,
more » ... ховано основні коефіцієнти, які характеризують релігійне середовище Кіровоградської області за період 2001-2016 років. Також здійснено просторовий аналіз функціонування релігійно-географічної сфери в районах області та розраховані основні її показники на 2017 рік. Ключові слова: релігійна сфера, релігійно-географічна сфера, конфесійна структура, коефіцієнт доступності релігійних послуг, коефіцієнт інтенсивності релігійного життя, коефіцієнт дисперсності релігійних громад, інтегральний індекс релігійного життя. Лариса Семенюк, Юлия Сильченко. ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЫ КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В статье проанализировано влияние социально-экономических и историко-географических факторов на формирование религиозной сферы Кировоградской области. Представлена компонентная структура и динамика количества религиозных организаций, рассчитаны основные коэффициенты, характеризующие религиозную среду Кировоградской области за период 2001-2016 годов. Также выполнен пространственный анализ функционирования религиозно-географической сферы в районах области и рассчитаны основные ее показатели на 2017 год. Ключевые слова: религиозная сфера, религиозно-географическая сфера, конфессиональная структура, коэффициент доступности религиозных услуг, коэффициент интенсивности религиозной жизни, коэффициент дисперсности религиозных общин, интегральный индекс религиозной жизни. Larysa Semeniuk, Yuliia Silchenko. SOCIAL AND GEOGRAPHICAL ASPECTS OF THE RELIGIOUS SPHERE DEVELOPMENT IN THE KIROVOHRAD REGION The paper dwells on the importance of the social and geographical study of the religious aspects of the society because particularly their development and functioning level influences some social processes in the provinces of the Region. The existing social, economic, historical and geographical factors influencing religious sphere in the Kirovohrad Region have been thoroughly analysed. And historical factor combined with social and geographical position turned out to be the most essential for the formation of religious sphere in the Kirovohrad Region. The researchers provide with the component structure of the religious sphere in the Kirovohrad Region where 37 confessions have been found out as well as 723 registered religious organisations. The authors claim that despite the increase in the number of religious confessions and organisations within the Region it still takes the bottom place in the relevant Ukrainian ranking. Christian denominations dominate in the component structure of the religious sphere in the Kirovohrad Region and make up 96.9 %. The peculiarities of the peculiarities of the religious sphere in the Kirovohrad Region have been defined via calculated coefficients characterising religious environment of the Kirovohrad Region throughout 2001 -2016. The spatial analysis of the religious and geographical sphere functioning in the districts of the Region have been performed and followed by its main indicators calculation for 2017. It turned out that the highest religious services availability coefficient, the biggest part of religious organisations and the shortest average distance between religious communities have been observed only in two districts, Kirovohrad and Oleksandriia Raions of the Kirovohrad Region. Keywords: religious sphere, religious and geographical sphere confessional structure, religious services availability coefficient, religious life intensity coefficient, religious communities dispersion coefficient, religious life integral index. Вступ. На тлі глибинних змін у політичній, економічній і духовній сферах життя суспільства, що відбуваються протягом останніх десятиліть у нашій країні, активізувався інтерес до вивчення релігійногеографічної підсистеми. Незважаючи на те, що релігію відносять до найбільш консервативних сфер людського життя, саме рівень її розвитку та функціонування впливає на перебіг деяких суспільних процесів у регіонах. Для Кіровоградської області релігійно-географічне дослідження є особливо актуальним, оскільки вона протягом останніх років характеризується досить проблемною криміногенною та ________________________________________________________________________________________________
doi:10.26565/2076-1333-2017-23-13 fatcat:2gkqvbfvjjaolcneok6pmxz3na