WHY IS IT NOT SO EASY FOR A PRESENT-DAY PHYSICIST TO BE GENUINELY A CHRISTIAN?

Rudolf Larenz
2020 Mokslo ir tikėjimo dialogai Tiltai Priedas Mokslo darbai  
Anotacija Straipsnyje analizuojamas empirinių mokslų, ypač fizikos, sąlytis su krikščioniškąja teologija, filosofija ir apskritai humanitariniais mokslais. Šiandienos mokslo pasaulyje dažnai atrodo, kad gamtos ir tikslieji mokslai nepripažįsta krikščionybės teiginių, sunkiai priima Apreiškimo tiesas. Teisingas abiejų sričių ir krypčių mokslų dialogas turėtų remtis abipuse pagarba, pagrindžiant savus mokslo tyrinėjimo metodus, teiginius ir aksiomas. Ginti teologiją reikėtų pradėti, nurodant tam
more » ... ikrus fizikos trūkumus ir suformulavus filosofinę šių trūkumų kontrolę. Tai reiškia, kad fizika, o ne teologija, tampa "iš naujo peržiūrima realybe". Tik "kontroliuojama" fizika gerąja prasme ir teologija yra tinkami diskusijų partneriai, kurie ieško autentiškos tiesos. Šio straipsnio autorius yra katalikas, bet jo išsakytos idėjos priimtinos ir stačiatikiams, ir liuteronams, galimi skirtumai tik dėl natūraliosios teologijos požiūrių įvairovės. Abstract A short description of the relationship between Physics, Philosophy and Theology is: Physics neglects or passes by Natural Realism, which is the origin of Philosophy. In turn, Natural Realism is backed up by Judeo-Christian revelation. Therefore, Physics neglects or passes by Theology. That relationship between Physics and Theology is widely used as a background for exercising an intense pressure on Theology. The defence of Theology should begin by pointing out certain shortcomings of Physics and formulating a philosophical control of these shortcomings. This is tantamount to turning Physics instead of Theology into a "site under construction". Only a "controlled" Physics and Theology are adequate discussion partners. The author of this article is a Catholic. However, the ideas expressed are, by and large, acceptable for Orthodox and Lutheran Christians as well, with possible differences only regarding natural theology.
doi:10.15181/mtd.v5i0.2012 fatcat:7kni2ggernbavdpnggl323d5hm