PLAN TUTARLILIKLARININ TESTİ İÇİN BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: MEKÂNSAL PLANLAR DEĞERLENDİRME KILAVUZU

Mihriban ÖZTÜRK, Aygün ERDOĞAN
2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Mekânsal planların tutarlılıklarının değerlendirilmesi, esas olarak; planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi olmak üzere üç aşamadan oluşan planlama sürecinin bir parçası olmalıdır. Bu aşamaların her birini etkileyen değerlendirme türleri, sırasıyla "ön", "süren" ve "sonrası" değerlendirme olarak bilinir. "Ön değerlendirme" aşamasındaki yetersizlikler, günümüz şehir ve bölge planlama çalışmalarında önemli konulardan biri haline gelmiştir. Buradan hareketle, makalede yazın ve ulusal
more » ... kapsamında yapılan incelemelerle bu aşamayı, içinde nicel verilerin de yer aldığı nitel ölçütlü tutarlılık testlerine dayandıran analitik bir yöntem önerilmiştir. Çalışmanın temel çıktısı, bu kapsamda hazırlanan "Mekânsal Planlar Değerlendirme Kılavuzu (MPDK)"dur. Önce, MPDK'nın "içsel" ve kendi içinde "yatay" ve "dikey" olarak detaylanan "dışsal" tutarlılık şeklindeki iki ana grupta toplanan testlerinin oluşumu anlatılmaktadır. Devamında MPDK'nın sistematik çerçevesinin uygulanması, Türkiye'de farklı alan ve ölçeklerde plan yapma-onama yetkisine sahip kurumlar ve yetkilerinin yasal dayanaklarına referansla açıklanmakta ve kılavuzun belirlenen tür ve ölçekteki planlara uygulanma çerçevesi örneklendirilmektedir. Bu kapsamdaki örnek çalışma, Trabzon kentini kapsayan üst ölçekli planlar ile bu kent içinden seçilen bazı yerleşimlere yönelik alt ölçekli planları içermektedir.
doi:10.16953/deusosbil.930945 fatcat:gimwctapuvb2lmlxzfay43ixya