Death Reasons and Factors That Affect on Survival of Cancer Patients

Mustafa Altınbaş, Sema Hepşen, İnanç İmamoğlu, Ebru Sarı, Naziyet Köse, Fatih Karataş, Bekir Hacıoğlu, Aydın Aytekin, Uğur Ersoy
2015 Sakarya Medical Journal  
Amaç: Kanser hastaları, kanser dışında kanama, tromboemboli, sepsis gibi bir çok nedenden dolayı ölürler. Bu çalışmamızda kanserden kaybettiğimiz hastalarımızın ölüm nedenlerini ve sağ kalımlarını etkileyen başlıca faktörleri araştırmak istedik. Hasta ve Yöntem: Çalışmaya iki yıl içinde hastanede ölmüş olduğu dosya kayıtlarından saptanan 34 erkek ve 12 kadın toplam 46 hasta dahil edildi. İstatistik analizi SPSS versiyon 18 (SPSS inc., Chicago, IL) programında yapıldı. Bulgular: Değerlendirmeye
more » ... lınan hastalarımız son yatışlarında %91.3 oranında evre IV hastalık ve %84.4 oranında performans statüsü (PS) III ve üzerinde idi. Ölen hastaların %76.1'i kemoterapi (KT) ve %41.3'ü radyoterapi (RT) almış idi. Hastalar %31.4 oranında cerrahi geçirmişti. Hastaların sağ kalımları evrelere ve performans skorlarına farksız çıkarken kadın hastalar erkeklere kıyasla daha uzun yaşamışlardır. Sonuç: Kanser hastaları en sık solunum yetmezliği, karaciğer ve böbrek yetmezliği, infeksiyonlar ve kardiyak nedenlerden ölmüşlerdir. Hastalarından kadın olanlar, cerrahi işlem yapılmış olanlar, kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar diğerlerine göre daha uzun yaşamışlardır. Aim: Patients with cancer die not only from the primary cancer disease, die also from many of reasons like bleeding, thromboembolism and sepsis. We aimed to research death reasons and major factors which affects survival who die from cancer in our clinic. Material And Metod: 46 patient ( 34 men and 12 women) are included to our research whom death comfirmed with hospital registers in last two years. Statical analysis practiced with SPSS 18 version (SPSS inc., Chicago, IL) Results: Patients in our assessment were stage 4 cancer in the percentage of %91.3 and %84.4 with III and over performance status in their last hospitalizations. %76.1 of these patients practiced chemotherapy and %41.3 of them had radiotheraphy. %31.4 of patients undergone to surgery. There is no difference in survival of patients regardless to their stages and performance scores although women have a long survival compared with men. Conculusion: Cancer patients lifes mostly ended by respiratory deficiency, liver and kidney failure, infectious and cardiac reasons. Women and patients practiced with surgery, chemotherapy and radiotheraphy survived longer than others. Abstract Makale / Article
doi:10.5505/sakaryamj.2015.33608 fatcat:qbi25h7kergirb6dgmk2olarg4