Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EYİ 2013 Özel Sayısı ENTROPİ OPTİMİZASYON ÖLÇÜSÜ İLE OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİ VE BİST ULUSAL-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION VIA ENTROPY OPTIMIZATION METHOD AND APPLICATION WITH BIST NATIONAL-30 INDEX DATA

Doktora Öğrencisi, Görkem Sarikaya, Hüseyin Tatlidil, Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi
unpublished
Özet Finansal karar alma yöntemlerinden optimizasyon modelleri gün geçtikçe önemini arttırmaktadır. Günümüzde portföy yöneticileri, portföylerini oluştururken en yaygın modern portföy teoremi olan Markowitz Ortalama-Varyans (MV) yöntemi ile minimum risk ve maksimum getiri düzeyinde portföylerini oluşturmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı alışıgelmiş optimal portföy yöntemi olan Markowitz Ortalama-Varyans (MV) modeli dışında minumum entropi ve maksimum entropi ölçüsü ile de optimal portföye
more » ... ulaşılamayacağını test etmek ve hesaplanan portföy performans değerlerini karşılaştırmaktır. Çalışmada BİST Ulusal-30 Endeksinde yer alan hisse senetleri ile hem Markowitz Ortalama-Varyans(MV) teoremi hemde Minimum entropi ve Maksimum entropi ölçüsü kullanılarak portföyler seçilmiştir. Öncelikle eşit ağırlıklı portföy oluşturularak portföyün getirisi ve riski hesaplanmıştır. Daha sonra gerekli kısıtlar eklenerek, portföylerin ağırlıkları bulunup minimun risk ve maksimum getiri düzeyinde üç farklı portföy oluşturulmuştur. Oluşturulan portföylerin performansları; Sharp Oranı, Treynor Endeksi ve Jensen Ölçüsü ile hesaplanmıştır.Portföy ağırlıkları ile ilgi geleceğe yönelik tahminler yapılmış ve elde edilen sonuçların nedenleri belirtilmiş olup, en uygun optimal portföy ve en uygun optimizasyon yöntemi belirlenmiştir. Abstract The importance of optimization models on financial decision making process has been increasing over time. Markowitz Mean-Variance Method (MV) is the most widely used method by portfolio managers to estimate the minimum risk and maximum return on their portfolios. The purpose of this study is to determine whether an optimal portfolio can be formed by another method, namely, minimum entropy and maximum entropy optimization. By using BIST National-30 Index data, three portfolios are generated in this study with minimum entropy, maximum entropy, and Markowitz Mean-Variance (MV) methods. First, risk and return of the equally weighted portfolio is calculated. Subsequently, necessary constraints are added, the weights of the portfolios are determined, and three portfolios are formed at the minimum risk and maximum return condition. The performances of the new portfolios are calculated and compared using Sharp Ratio, Treynor Index and Jensen Scale. Based on the results obtained, the most appropriate optimal portfolio and the optimization method is determined and also portfolio weights made predictions for the future and the results obtained indicated reasons.
fatcat:atb75edzjrg4fipc54zrrq6giu