An Efficient and Effective Model Based on Mean Positive Examples for Social Image Annotation

Haiyu Song, Jian Yun, Houjie Li, Mingxiao Zheng, Jinxing Yao, Hailin Lv, Anqi Fang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3039625 fatcat:v7fa3orrsvegbdvmwn6ecgyu2y