Minimalne gwarancje prawa do rzetelnego procesu karnego w początkowym etapie ścigania

Łukasz Cora
2021
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia minimalnych standardów w zakresie prawa dostępu do adwokata na najwcześniejszym etapie postępowania karnego. Wzmocnienie dostępu w polskim k.p.k. poprzez uprawnienie osoby podejrzanej do skorzystania z tej fundamentalnej gwarancji procesowej ma wpływ z jednej strony na urzeczywistnienie zasady prawa do obrony poprzez objęcie jej zakresem każdej osoby, wobec której ukierunkowane zostały czynności mające na celu ściganie karne, z drugiej na
more » ... e standardu prawa do rzetelnego procesu karnego. Wdrożenie stosownych zmian praw wynikających z dyrektywy 2013/48/UE ma dostosować polski kodeks postępowania karnego do konwencyjnego standardu ochrony prawa człowieka wynikającego z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
doi:10.34616/fiuw.2020.2.267.289 fatcat:qskx7zbhlnao5i37u7z62qmjye