DIDACTIC FORMATION OF THE PROFESSIONAL DIRECTION OF TEACHING STUDENTS TO PHYSICS

L. Sergienko
2020 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
Л. Г. Сергієнко кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики і фізики ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» ДИДАКТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У статті зроблений детальний аналіз особливостей проведення лекційних, практичних та лабораторних занять з фізики для студентів різних спеціальностей та спеціалізації вищого навчального технічного закладу. Актуальність теми зумовлена тим, що випускники будь-якого
more » ... пускники будь-якого навчального закладу вищої освіти повинні бути конкурентоспроможними на внутрішньому та зовнішньому ринках праці. Тому після закінчення навчання й отримання відповідного диплома випускники повинні мати якісну фундаментальну та спеціальну (професійну) освіту. Головне завдання даної статті -дослідити, визначити та скорегувати традиційну концепцію викладання фундаментальної дисципліни загальної фізики відповідно до певної спеціальності та спеціалізації. Дієвим засобом, який суттєво впливає на проведення та результат навчального процесу, є методи дидактики. Правильно вибрані методи плідно впливають на цей процес. У даній роботі були використані такі традиційні й інноваційні матеріали та методи дослідження: a) теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, побудова гіпотез); b) емпіричні (спостереження, накопичення та відбір фактів, встановлення зв'язків між ними, тестування, анкетування, моделювання, побудова структурно-логічних схем тощо); c) експериментальні: констатуючий експеримент, який формує концепцію побудови альтернативної методики; програмно-цільовий метод, за якого цілі дидактики пов'язуються з ресурсами за допомогою структурно-логічних схем. Він являє собою застосування до навчання системного, діяльнісного та компетентнісного підходів і заснований на формулюванні мети навчання (дидактики), їх поділі на підцілі дрібного характеру та виявленні ресурсів (методики), необхідних для їх реалізації. У результаті дослідження даної теми побудовані структурно-логічні схеми лекційних, практичних та лабораторних занять з фізики, які впроваджені в навчальний процес. Як резюме треба зазначити, що професійна спрямованість лекцій, практичних та лабораторних занять з курсу загальної фізики в запропонованому варіанті сприяє концентрації уваги студентів навколо головного -професійно значущих знань, тому сприяє формуванню фундаментально-професійної спрямованості навчання. Ключові слова: концепція освіти, дидактика освіти, фундаментальна, спеціальна та професійна підготовки. © Сергієнко Л. Г., 2020 Постановка проблеми. Одним із найважливіших завдань сучасної дидактики в закладах вищої технічної освіти є підготовка фахівців до активної та продуктивної участі в реальному виробничому процесі. Сучасне виробництво потребує сучасних фахівців, які повинні швидко, якісно, професійно, а також нетривіально ухвалювати технічні рішення. Практика роботи показала, що на формування професійної спрямованості фахівців впливає така організація навчального процесу, за якої пізнавальна діяльність буде спрямована на опанування фундаментальних знань, адаптованих спеціальною інформацією за професійним спрямуванням. Це вимагає від нас, щоб на всіх видах занять використовувався певний комплекс дидактичних прийомів, які давали б можливість ефективно засвоювати фундаментальні знання з фізики й інформацію щодо професії, а з іншого боку, спонукав студентів до опанування нових технічних знань стосовно майбутньої професійної діяльності.
doi:10.32840/1992-5786.2020.70-3.43 fatcat:sx6radiiuvaxpl775yahrwsppe