Measures for protection of the environment and the breach of a foreign investor's rights

Petar Djundic
2011 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2011 341 Оригинални научни рад 502/504:349.412.28 Др Петар Ђундић, асистент Правног факултета у Новом Саду MEРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОВРЕДА ПРАВА СТРАНОГ УЛАГАЧА 1 Сажетак: Рад анализира однос између државних мера предузетих у циљу заштите животне средине и тзв. регулативне експропријације улагања. Заштита животне средине као разлог деловања државних власти у правној теорији и појединим изворима међународног инвестиционог права данас
more » ... осмислено ужива статус легитимног законодавног интереса. У аналитичком оквиру доктрине јавних овлашћења ово би значило да државна мера предузета у циљу заштите животне средине, иако се њоме наноси економска штета страног улагачу, не може довести до одговорности државе за регулативну експропријацију. Арбитражна пракса ипак показује суздржанији приступ питању регулативне слободе држава у овој области. Право државе да регулише без обавезе исплате накнаде инвеститору није безусловно. Потребно је да државна мера буде предузета у доброј вери, тј. са стварном сврхом заштите животне средине и уверењем да је она неопходна, односно да је недискриминаторног карактера. Осим тога, у арбитражној пракси постоји тенденција да се легитимна сврха државне мере одмерава спрам других фактора као што су легитимна очекивања улагача и степен економског губитка који је изазван мером, како би се закључило да ли је држава одговорна за експропријацију улагања. Кључне речи: заштита животне средине, страна улагања, регулативна експропријација, инвестициона арбитража, јавни интерес. ----------1 Рад је посвећен пројекту "Биомедицина, заштита животне средине и право" бр. 179079 који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
doi:10.5937/zrpfns1102341d fatcat:6swtsthckrg3tp626vuzirjlfi