HASAN GÜNEŞ: GÜNCEL EĞİTİM ÜZERİNE

Haatice Kadıoğlı ATEŞ
2017 The Journal of Academic Social Science Studies  
Öz Çalışma Hasan Güneş'in Güncel Eğitim Üzerine adlı eserinin özeti olarak hazırlanmıştır. Eser, 2016'da Nobel Yayıncılık tarafından Ankara'da basılmıştır. Çalışmada birinci bölüm gazetenin çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri, ikinci bölüm eğitimde iletişimin önemi, üçüncü bölüm öğrencilerin yalan söyleme nedenleri ve önleme yöntemleri, dördüncü bölüm kadın öğretmen olmak zor, beşinci bölüm televizyonun çocuklar açısından olumsuz yönleri, altıncı bölüm okulda başarısızlık, yedinci bölüm
more » ... , yedinci bölüm okulda disiplin ve empati, sekizinci bölüm kendini gerçekleştirme güdüsü ve öğretmenlik mesleği, dokuzuncu bölüm bireyleşmenin önemi, onuncu bölüm çocuklarımız bağımlı yetişmesin, on birinci bölüm okullarda toplumsal sapma, on ikinci bölüm şiddetsiz okul hayal mi, on üçüncü bölüm ergenlerin en büyük sorunu, on dördüncü bölüm sorumluluk mu sorumsuzluk mu, on beşinci bölüm öğrencilerin özgerçekleşim güdüsü, on altıncı bölüm Türkiye'de abecesizlik oranı ve sonuçları, on yedinci bölüm sınav odaklı eğitim sistemimiz, on sekizinci bölüm akılcılaşma ve eğitim yöneticiliği, on dokuzuncu bölüm anne yoksunluğu ve eğitim açısından sonuçları, yirminci bölüm otoriteryenlik ve eğitim yönetimi, yirmi birinci bölüm eğitim fakültesi öğrencilerinin sorunları, yirmi ikinci bölüm öğrencilerde ben merkezcilik, yirmi üçüncü bölüm eğitimde empatinin önemi, yirmi dördüncü bölüm üniversite öğrencilerinin yabancılaşması, yirmi beşinci bölüm eğitim ve mutluluk, yirmi altıncı bölüm üniversitelerde öğretim elemanlarında tükenmişlik, yirmi yedinci bölüm toplumsal kopma ve eğitim, yirmi sekizinci bölüm eğitim güçlükleri, yirmi dokuzuncu bölüm öğrencilerin karar verme becerileri, otuzuncu bölüm öğretmen güdüleri, otuz birinci bölüm bilinç ve eğitim, otuz ikinci bölüm uzlaşma kültüründe okulların rolü, otuz üçüncü bölüm bilimsel bilgi yeterli ölçüde üretiliyor mu, otuz dördüncü bölüm okul müdürünün şiddeti, otuz beşinci bölüm okullarda örgütsel vatandaşlık, otuz altıncı bölüm aidiyet duygusu ve öğretmenler, otuz yedinci bölüm eğitim örgütünde 'biz' duygusu, otuz sekizinci bölüm öğrencinin ruh sağlığı açısından beklentiler, otuz dokuzuncu bölüm duyumsamazlık ve veliler kırkıncı bölüm öğrenci uyumu, kırk Hatice Kadıoğlu Ateş, Sultan Şeydanur Samıkıran birinci bölüm öğretmenin potansiyeli ve geliştirilmesi, kırk ikinci bölüm öğrencinin damgalanmasının sonuçlar, kırk üçüncü bölüm ansal gelişme ve eğitim, kırk dördüncü bölüm öğretmenlerin araştırma yeterliliği, kırk beşinci bölüm okullarımızda danışmalı katılma açısından düşünceler ve öneriler, kırk altıncı bölüm okul yönetiminde yeni bir öneri: danışmanlık, kırk yedinci bölüm öğrenciyi tanımanın önemi, kırk sekizinci bölüm farklı kültür ve öğrenciler, kırk dokuzuncu bölüm anne ve babanın ilgisizliğinin sonuçları, ellinci bölüm eğitimde düşüncenin önemi, elli birinci bölüm öğrencinin ben bilici, psikolojik sağlık ve eğitim şeklinde adlandırılmıştır. Abstract The study was prepared as an abstract of the work of Hasan
doi:10.9761/jasss6970 fatcat:3ixjwnk43nbijlswlyyotqaopq