BIOMOC A "MEDIKALIZACE" SPOLEČNOSTI JAKO RYSY "MODERNITY"

Daniela Tinková
unpublished
Ústav českých dějin, Filozofi cká fakulta, Univerzity Karlova v Praze, daniela.tinkova@ff.cuni.cz Bio-power and medicalization of the society as features of modernity Abstract-This paper will discuss the strategies of the health police of Enlightenment era in Bohemia and in Czech lands that aimed to protect health as " Gemeinwohl "-Public Good , Common Good. First will be highlighted general, pervasive nature of health and policing strategies in general, then focus on two examples (which can be
more » ... mples (which can be used as models of preventive measures against the spread of such exposure and diseases that manifest themselves clearly and necessarily "egalitarian" character, which only ensures their real effi ciency): fi rst, on the reform of funeral services and modalities, then and the introduction of vaccination. However, while some of the " egalitarian " Regulation of funeral encountered a general or partial resistance (burials in bags in order to accelerate decomposition , replacement of individual family tombs, graves , tombstones ban on placing a fl at " recycling " graves after 9-10 years, etc.) gradual introduction of general vaccination (apparently due to the more immediate threat of fatal disease) was despite initial misgivings and mistrust basically successful. The strategies of bio-power and medicalization are, fi nally, demonstrated in a detail on the the phaenomenon of the "birth of the birth clinic" (and, more generally , the professionalization of obstetrics in 18th century), that could be considered as example par excellence.In conclusion, it should be emphasized that it was police-bureaucratic character of the Austrian state and its control mechanisms significantly helped to promote new health and hygiene rules and health-disciplining mechanisms , which undoubtedly contributed to the gradual improvement of the level of health in our country. ÚVOD S tát beztak považuje matky jen za dvounohé krávy, které vrhnou rekruty," konstatoval v první polovině 19. století významný český lé-kař, rektor Univerzity Karlovy, Jan Theobald Held (1771-1847). Svým obvyklým jedovatým sarkasmem pochytil i "biomocenské" strategie soudobého (post)osvícenského státu: "Přijde-li na svět tele, je majetkem sedláka; hoch však niko-liv! Mláďata je nutno překrmovat, aby se nevyvíjel rozum, aby terče pro děla nezačaly myslet." Cílem této studie je přiblížit koncepty medi-kalizace a biomoci ve vztahu k moderní, v tomto případě post-osvícenské společnosti, a pokusit se ukázat možnosti jejich uplatnění na konkrét-ních příkladech z českého, resp. česko-rakous-kého, prostředí 18. a raného 19. století.Nejprve se pokusím tyto koncepty vymezit a charakteri-zovat i a jejich chápání v sociálně vědné, zejmé-na historiografi cké literatuře. Současně zdůraz-ním i (s nimi spjatý) růst normotvorné a sociál-ně regulační moci medicíny příznačný pro "mo-derní" společnosti 18.-20. století. Poté se budu snažit načrtnout základní "medikalizační" stra-tegie na základě svých empirických výzkumů z uplynulých let, jež jsem věnovala různým as-pektům zdravotnictví osvícenské a pozdně osví-censké doby v česko-rakouském soustátí. Tyto strategie si v závěru studie zevrubněji ukážeme na případě "zrození porodnice" (a vůbec profe-sionalizace porodnictví v 18. století), jež mohou být považovány za příklad par excellence. I. BIOMOC A MEDIKALIZACE Klasické dějiny medicíny tradičně nabízejí histo-rikům především dvě základní pole pro výzkum: buď formou dějin institucí, nebo formou dějin idejí, konceptů, přičemž v obou případech jsou dějiny lékařské vědy dlouho pojímány a podává-ny především jako "dějiny pokroku" či dějiny ví-tězství nad mýty, pověrami a pseudovědeckými výklady v lineárním procesu od antiky k dnešku.
fatcat:auvdpnnhc5d3pnpbqunjczpjd4