THE NOTION OF AN ENTERPRISE IN SLOVAK LAW

Pavol Kubiček
2008 Pravo - teorija i praksa  
Ekonomisti i pravnici vode stručne rasprave o tome, šta je u stvari preduzeće. Ove diskusije ukazuju da među njima postoji različito shvatanje ovog pojma, naročito onda ako se u diskusiji precenjuje ekonomska ili pravna strana. Problem je kako optimalno odrediti ovaj pojam (i pojmove s njim povezane) u zakonu. A to će biti moguće samo onda, ako ekonomisti precizno formulišu njegovu sadržinu a pravnici ovom pojmu odrede preciznu formu i kada će se ovako kreiran pojam nedvosmisleno upotrebljavati
more » ... u Trgovinskom zakoniku i propisima koji se na njega nadovezuju (računovodstveni, poreski propisi). Sa pravnog aspekta interesantna je diskusija o tome, da li je preduzeće samo object ili je i subjekt pravnih odnosa. Mislim da u redovnoj privrednoj delatnosti (npr. zaključivanje ugovora robnog prometa), preduzeće je subjekt pravnih odnosa. Ukoliko se raspolaže sa samim preduzećem (npr. prodaja preduzeća), onda je ono objekt ovih pravnih odnosa, a u prvi plan dolazi vlasnički kriterijum.
doaj:6f04b38a27154ba4a5c83ac1b198852c fatcat:u5ohxa5lgrcmroogindzoknvem