Effects of external magnetic field and temperature on low frequency photonic band width in cryogenic superconducting photonic crystals

Li Chun-Zao, Liu Shao-Bin, Kong Xiang-Kun, Bian Bo-Rui, Zhang Xue-Yong
2012 Wuli xuebao  
1) 1)2) † 1)3) 1) 1) 2) ( , 210096
doi:10.7498/aps.61.075203 fatcat:t772oqtd5rdz7noedvkcyvm7bu