Şem'î, Ankaravî ve Bursevî Şerhleri ve Mesnevî'nın İlk 18 Beytini Yorumlama Yöntemleri

Ahmet Tanyıldız
2007 Marife Dini Araştırmalar Dergisi  
Çalışmamızda Şem'ullâh Şem'î (öl. 1602), İsmail Rusûhî-i Ankaravî (öl. 1631) ve İsmail Hakkı Bursevî(öl.1725)'nin, Mevlânâ'nın ölümsüz eseri Mesnevî-i Ma'nevî'ye farklı zamanlarda yazdıkları şerhlerin yazım süreçleri ve bu şerhlerde ilk 18 beytin şerh yöntemleri incelenmeye çalışılmıştır. Öncelikle şerhler hakkında kısa-ca bilgi verilmiş ve bu eserlerin yazılmasından önceki fikir ve niyet aşamasına dikkat çekilerek yazım süreci belirlenmiştir. Daha sonra söz konusu şerhlerin mukaddime-leri
more » ... n geçirilmiş ve şârihlerin ilk 18 beyti şerh etme yöntemleri, mukayeseli olarak incelenmeye çalışılmıştır.The Şem'ı, Ankaravi and Bursevi Commentaries and Commentary Methods for the First 18 Verses of MasnaviIn this study, Şem'ullah Şem'î (d.1602), Ismail Rusuhî-i Ankaravî (d. 1631) and Ismail Hakkı Bursevî's (d. 1725) commentaries on the immortal work of Mevlânâ, Mesnevî-i Manevî, were examined in terms of writing processes and commentary methods used for the first 18 verses. Firstly, concise information was given about the commentaries and writing processes were determined by paying attention to idea and intention steps of the works. Later, the preambles of the works were overviewed and the commentators' methods for commentaries in the 18 verses were comparatively studied.https://www.marife.org/marife/article/view/398
doi:10.5281/zenodo.3343913 fatcat:i6phjfwwwnfftgl22ptvzhciuq