Basel III and Bank Credits for SMEs
Bazylea III i kredyty bankowe dla MSP

Aurelia Bielawska
2016 Marketing i Zarządzanie  
Kody JEL: G00, G3 Słowa kluczowe: MSP, nadzór bankowy, kapitał regulacyjny, koszt kredytu Streszczenie. Decyzją Bazylejskiego Komitetu Bankowego od 2011 roku następuje stopniowe wdrażania do systemu bankowego krajów Unii Europejskiej norm ostrożnościowych, określanych jako Bazylea III. Nowe reguły nakładają na banki obowiązek posiadania wyższej wartości kapitałów własnych. Wartość kapitałów, które będą musiały utrzymywać banki zależy od ryzyka finansowanych projektów. W związku z tym kredyty
more » ... ielone na finansowanie bardziej ryzykownych projektów będą droższe. MSP mają możliwość obniżenia ryzyka swojego projektu dostarczając bankowi, wraz z wnioskiem kredytowym, obszernych informacji o tym projekcie.
doi:10.18276/miz.2016.43-21 fatcat:pfwpinwc75dhjcvfapfr3iq7ee