Politics of Memory and the State of Education Before and After Poland Regains Independence Using the Example of the City of Białystok – Contexts of Regional Education

Joanna Sacharczuk, Alina Szwarc
2019 Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika  
In this paper, we attempt to present how dominant countries weave memory policy in their educational activity in order to gain control over the members of subordinate groups. This is an important topic in the context of the 100th anniversary of Poland's independence being celebrated this year. We refer to the educational policy of the invaders to Poles and the Polish state towards minorities in the interwar period. We will illustrate this through the example of Białystok, the city of
more » ... rn Poland. K e y w o r d s : social memory, historical memory, memory policy, history of education in Bialystok, region, regional education. J o a n n a S a c h a r c z u k , a l i n a S z w a r c 36 Polityka Pamięci a sytuacja szkolnictwa Przed i Po odzyskaniu Przez Polskę niePodległości na Przykładzie miasta Białystokkonteksty edukacji regionalnej Streszczenie W tekście podejmujemy próbę pokazania sposobów używania przez dominującą władzę polityki pamięci w działaniach edukacyjnych w celu podporządkowania sobie członków podległych grup. Jest to temat ważny w kontekście obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Na przykładzie Białegostoku poruszamy zagadnienie polityki oświatowej zaborców wobec Polaków oraz państwa polskiego wobec mniejszości w okresie międzywojennym. S ł o w a k l u c z o w e : pamięć społeczna, pamięć historyczna, polityka pamięci, historia szkolnictwa w Białymstoku, region, edukacja regionalna.
doi:10.12775/aunc_ped.2018.003 fatcat:72jkuv6255akfo3mgoqtsugawq