Kernel metabolites depict the diversity of relationship between maize hybrids and their parental lines

Yang Xu, Ying Ma, Xin Wang, Cheng Li, Xuecai Zhang, Pengcheng Li, Zefeng Yang, Chenwu Xu
2020 Crop Journal  
doi:10.1016/j.cj.2020.05.009 fatcat:vlq3lh4llzdstmve25ijvnsnti