Z teologii prezbiteratu w dokumentach II Soboru Watykańskiego

Augustyn Jankowski
1969 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
21 wiera wszystkie konieczne elementy łaski. Najpierw pochodzi od Boga, który osobiście angażuje się w udzieleniu daru wiary. Po wtóre Jahwe daje ten dar bez żadnej zasługi ze strony ludu, po nieważ wybiera go sam, dobrowolnie na szczególną własność spośród wielu narodów (por. Wj 19, 5n; Iz 43, 10). Lud wybrany nie może dać od siebie -nic, gdyż jest "najmniejszy" między narodami; natomiast motywem wyboru jest wyłącznie "miłość Jahwe" (por. Pp 7, 7n). Z powyższego wynika, że wiara jest darem,
more » ... ielonym człowie kowi przez Boga. Jahwe, zsyłając swoje "źródło i prawdę" (por. Ps 43, 3), stwarza człowiekowi zdolność "słyszenia" Jego słowa. Zdol nością tą jest wiara. Jahwe bowiem wyświadcza "łaskę, komu chce i miłosierdzie, komu się podoba" (por. Wj 33, 19). Dystans, istniejący między Bogiem i człowiekiem, wypełnia wiara jako dar Boży. Jahwe sam kładzie kamień "dobrany, węgielny" (por. Iz 38, 16). Na nim, tj. na fundamencie wiary można budować religijne życie. Na podstawie tego, co dotąd zostało powiedziane, można by pod jąć próbę określenia wiary. Wiara jest całkowitą odpo wiedzią człowieka Bogu, który ze względu na swoje działanie i swoje słowo okazuje się god nym uznania. Łomża KS. WŁODZIMIERZ WIELGAT
doi:10.21906/rbl.3163 fatcat:wrsxtrxzezh4reojho4nl42ati