Analysis of Nano and Micro Particles in the Working Atmosphere during Metal Processing
Analýza nanočastíc a mikročastíc v pracovnom ovzduší pri spracovaní kovového materiálu

Martin Frič, Marián Schwarz, Miroslav Dado, Lucia Bustin
2017 Hygiena  
62(4) § 112-118 PŮVODNÍ PRÁCE SÚHRN Príspevok sa venuje analýze rôznych frakcií aerosólu vrátane nanometrických, mikrometrických častíc a PM "particulate matter" častíc v pracovnom ovzduší. Z výsledkov vyplýva, že analýzou veľkostnej distribúcie častíc pri výrobe oceľových rúr valcovaním za tepla, konkrétne pri die-rovacom lise, sa preukázala prítomnosť PM častíc s rozmermi menšími ako 0,5 µm (7,1 µg/m 3 ), ako 1 µm (16,4 µg/m 3 ), ako 2,5 µm (40,4 µg/m 3 ), ako 4,0 µm (58,6 µg/m 3 ) a ako 10
more » ... (95,1 µg/m 3 ). Ďalej sme výsledky vyhodnocovali ako veľkostnú distribúciu častíc podľa ich početnosti. Z celkového počtu častíc v odobratom objeme vzduchu 4,90•10 5 bolo 4,13•10 5 nanočastíc (84,4 %). Na druhom pracovisku -pri tŕňovej tyči -sme analyzovali podobne PM častice. Výsledky preukázali prítomnosť PM 0,5 (2,8 µg/ m 3 ), PM 1,0 (3,9 µg/m 3 ), PM 2,5 (15,5 µg/m 3 ) a PM 10 (119,9 µg/m 3 ). V odobratom objeme vzduchu bolo z celkového počtu 5,75•10 5 častíc 5,29•10 5 nanočastíc (92,1 %). Z nameraných hodnôt vyplýva, že je dôležité objektivizovať častice v pracovnom ovzduší aj v nanorozmeroch a mikrorozmeroch, pretože môžu predstavovať potenciálne riziko poškodenia zdravia.
doi:10.21101/hygiena.a1547 fatcat:6j27w5aa6nag3nkw76ortmingy