Applying the idea of creativity – creative syntax as a tool of placemaking. Case study of the downtown area of Poznan in Poland

Dominika Pazder, Faculty of Architecture, Poznan University of Technology
2019 Technical Transactions  
applying the idea of creativity -creative syntax as a tool of placemaking. Case study of the downtown area of Poznan in Poland Wdrażanie idei kreatywności -creative syntax jako narzędzie placemaking'u. Przykład śródmieścia Poznania Abstract The aim of this study is to draw attention to the necessity of creating places revitalizing social life within the downtown public space. It is to underline the necessity of creating the scenographic background of the city life, through the creation of
more » ... ied urban elements which have an impact on the city' s choreography. The study employs a multicriterial, original research method which allows the subject matter to be examined within the following aspects: spatio-compositional, semanto-perceptive, and socio-economic. as a result of investigation, the desired direction of the development activities has been achieved within the scope of the utilization of the trump areas for the creation of a creative public space and within the scope of the utilization of the deficit space for the creation of places -focal points of spatio-social activity contributing to the revitalization of the downtown area. Keywords: creative syntax, public space, spatial and social attractiveness Streszczenie artykuł prezentuje badania dotyczące tworzenia miejsc aktywizujących życie społeczne w przestrzeni publicznej centrum miasta. artykuł przedstawia przeprowadzone przez autorkę badania ścisłego obszaru centrum Poznania z zastosowaniem wielokryterialnej metody dotyczącej aspektów: przestrzenno-kompozycyjnych, semantycznopercepcyjnych i społeczno-ekonomicznych. W wyniku badań sformułowano pożądany kierunek działań rozwojowych w zakresie wykorzystania przestrzeni atutowych do tworzenia kreatywnej przestrzeni publicznej oraz w zakresie wykorzystania przestrzeni deficytowej do tworzenia miejsc aktywności przestrzenno-społecznej. Działania te mogą wpłynąć znacząco na ożywienie przestrzeni publicznej centrum. Słowa kluczowe: syntaksa, przestrzeń publiczna, przestrzenno-społeczna atrakacyjność
doi:10.4467/2353737xct.19.061.10614 fatcat:56vbzqyic5bv3bxoylnuawgqcq