پیش‌بینی رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی بر اساس عوامل خانوادگی، شغلی و فردی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کامیار عظیمی, یاسر گراوند, غلامحسین مکتبی
2019 Majallah-i Dānishkadah-i Pizishkī-i Dānishgāh-i ̒ Ulūm-i Pizishkī-i Mashhad  
خلاصه مقدمه: از آنجا که دانشگاه‌ها با تعداد بی‌شماری از داوطلبان مواجه هستند، رقابت برای دسترسی به رشته‌های معتبرتر در آموزش عالی به طور فزاینده‌ای رو به رشد است. از این‌رو، نیاز به تحقیقات مؤثری جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب رشته تحصیلی و آینده شغلی داوطلبان وجود دارد. در این پژوهش، عوامل خانوادگی، شغلی و فردی به عنوان پیش­بین­های رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ کار: این مطالعه توصیفی، از نوع همبستگی است. شرکت‌کنندگان شامل 340 نفر
more » ... دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. پرسشنامه رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشگاه مینه سوتای آمریکا و پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر رشته تحصیلی و آینده شغلی به منظور گردآوری اطلاعات به کار گرفته شد. روایی ابزارها به روش تحلیل عامل تأییدی و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب کرونباخ احراز گردید. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای پژوهش، از نرم‌افزارهای AMOS و SPSS نسخه 22 استفاده شد. نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل شغلی و فردی به ترتیب قوی­ترین پیش‌بینی کننده‌های مثبت و معنی‌دار رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان بودند؛ در حالی که عامل خانوادگی نقش معنی‌داری در رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان ایفا نکرد. نتیجه‌گیری: یافته­ها حاکی از آن است که نه تنها عوامل شغلی بلکه عوامل فردی به عنوان مؤلفه‌هایی ضروری برای رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان علوم پزشکی محسوب می­گردند.
doi:10.22038/mjms.2019.14777 doaj:672ccc6d03df4a769bc99cd44e301355 fatcat:b6qkl5ijebbldpvy6qsy2kng5a