Učestalost upotrebe duvana među učenicima srednjih škola u Ćupriji The frequency of tobacco use among high school students in Cuprija

Ivica Jocić, Julijana Jocić, Gordana Macanović, Korespondencija Correspondence
unpublished
Cilj. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da će do 2030. godine duvan biti uzrok smrti deset miliona ljudi, što je više od bilo kog drugog pojedinačnog uzroka. Većina ljudi počinje sa pušenjem pre navršene 18. godine života. Mladi u periodu odrastanja su u većoj meri podložni eksperimentisanju, a među njima je i upotreba duvana. Postoji veliki rizik da će adolescent iz faze eksperimentisan-ja preći u fazu redovne upotrebe i zavisnosti. Sprovedeno je istraživanje među učenicima srednjih
more » ... kola u Ćupriji sa ciljem da se odredi prevalencija korisnika duvana među dečacima i devojčicama srednjih škola u Ćupriji i da se ut-vrditi da li postoje razlike u učestalosti upotrebe duvana između dečaka i devojčica. Metode. U okviru ove studije preseka uz pomoć up-itnika prikupili smo podatke o broju korisnika duvana među učenicima Gimnazije, Medicinske i Tehničke škole u Ćupriji. Anketirali smo 1195 učenika srednjih škola i to na kraju poslednjeg časa izabrane radne nedelje. Vreme tra-janja popunjavanja ankete je 20-30 minuta. Rezultati. Prevalencija pušača među učenicima tokom života iznosila je 55,8% za dečake i 57,1% za devojčice, to-kom poslednjih 12 meseci 41,9% i 46,4%, a tokom posled-njih 30 dana 32,6% i 36,9%. Prevalencija sadašnjih pušača je bila neznatno veća za devojčice 34,3% nego za dečake 31,2%. Svi sadašnji pušači su koristili cigarete sa filterom. Dečaci i devojčice nisu se značajno razlikovali u odnosu na broj popušenih cigareta po danu, većina je pušila ≤ 20 ciga-reta/dan, kao ni u odnosu na dužinu pušačkog staža, većina je pušila 1-2 godine i uzrast kada su probali svoju prvu ciga-retu, 1/3 ispitanika svoju prvu cigaretu je zapalilo od 12-14 godine. Zaključak. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je neophodno sprovoditi preventivne pro-grame u cilju smanjenja upotrebe duvana među učenicima srednjih škola. Ključne reči: pušenje; adolescent; prevalencija; faktori rizika; studije preseka. ORIGINALNI RAD / ORIGINAL ARTICLE ABSTRACT Objective. The World Health Organization concluded that the tobacco would be the cause of death of 10 millions people and that is more then any other individually cause would done. The most of people start to smoke before age of 18. The young in the time of growing up are much more liable on different effects and experiments including usage of tobacco. There is a large risk that adolescent would pass from experiment phase and phase of periodical usage into the phase of regular usage and dependence of tobacco. Therefore, an investigation was conducted among boys and girls from secondary school in Cuprija with intent to determine prevalence of tobacco users among secondary-school pupil. The purpose of experiment was to determinate is there a difference in frequent of usage for girls and for boys. Methods. Within this cross-sectional study, the data of tobacco user number where obtained using questionnaire among students in High-School, Medicine School and Technical School in Cuprija. Total of 1195 Students filled questionnaire in the last class of the chosen week. They should fill the questionnaire within 20 to 30 minutes. Results. Prevalence of smokers in Cuprija during the life was 55.8 % for boys and 57.1 % for girls, during the latest 12 months was 41.9 % and 46.4 %, and during 30 days was 32.6% and 36.9 %. Prevalence of today's smokers was insignificant bigger for girls 34.3% then for boys 31.2%.There was not a difference between boys and girls about number of smoked cigarettes at one day (the most of them were smoking ,≤ 20 cigarettes/day), and about duration of smoking period (the most of them were smoking 1-2 years) and about ages when they have started to smoke (1/3 of them smoked their first cigarette in age of 12-14). Conclusion. By analyzing these results we can conclude that it is necessary to take preventive programs with intent to decrease usage of tobacco among our schoolboys and schoolgirls. P O N S M e d Č 2 0 1 2 / P O N S M e d J 2 0 1 2 ; 9 (4) : 1 3 8-1 4 4 138 strana / page UDK: 613.84-057.874(497.11)
fatcat:426qdmt6q5b4vaajodwu5qjsdi