Neocorporativisme a l'Estat espanyol postfranquista

Jordi Roca Jusmet
1985 Papers  
. INTRODUCCIO: EL DEBAT SOBRE EL NEOCORPORATIVISME Des de la meitat dels anys setanta, s'ha encetat un debat internacional cada cop més ampli sobre la possibilitat d'aplicar el terme corporativisme per a entendre determinades evolucions d'alguns pdsos capitalistes amb rhgim democrhtico-parlamentari. Malgrat que diferents autors han utilitzat el concepte (en general, amb adjectius tals com itnoun, ctliberaln, < contraposats a itvell~, < o ) amb diferents matisos, penso que la majoria d'ells han
more » ... majoria d'ells han arribat a un mateix paradigma conceptual de refer2ncia.I Aquest paradigma es configura en posar de manifest la importhncia de dos processos que s'han donat en algunes societats capitalistes i que, malgrat que tenen una dinhmica relativament independent, s'han considerat en general fortament interrelacionats. Ei primer &aquests processos és que determinades organitzacions hagin adquirit prhcticament el monopoli de representació dels grups socials més importants (el cas més significatiu és el de determinats sindicats com a representants del conjunt dels treballadors); monopoli reconegut, o fins i tot fomentat, per 1'Estat a fi que accep-2. ccGaceta de Derecho Sociab, 61, juny 1976, Madrid. 3. Vegeu, per exemple, S. Carrillo (1975).
doi:10.5565/rev/papers/v24n0.1415 fatcat:pt27pv465zgmnme6k7cn4ph44y