Akciğer Kanseri Nedeniyle Ameliyat Olan Hastalarda Konfor Düzeyi ve Konforu Etkileyen Faktörler

Afide GÜNER, Azime KARAKOÇ KUMSAR
2021 Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi  
6(2):155-162 Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021;6(2):155-162 ÖZ Amaç: Araştırma akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan hastaların konfor düzeyi ile konforu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal ve Metot: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırma, bir kamu hastanesinde akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan 185 hasta ile yapıldı. Veriler hasta tanılama formu ve Perianestezi Konfor Ölçeği (PKÖ) kullanılarak elde edildi. Bulgular: Hastaların ameliyat sonrası
more » ... iyat sonrası "Perianestezi Konfor Ölçeği" puan ortalaması 4,55±0,71 olarak bulundu. Genel sağlık algısı iyi olan, şimdiki ameliyata yönelik tutumu olumlu olan ve ameliyat öncesi eğitim alan hastaların konfor puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Konforu azaltan faktörler; hastaların kendilerini yabancı bir ortamda hissetmesi, çok endişeli olmaları, içinde bulundukları durumdan rahatsız olmaları ve ortam ısısının yeterli olmaması olarak belirlendi. Sonuç: Akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan hastaların ameliyat sonrası konfor düzeyinin yüksek seviyeye yakın olduğunu belirlendi. Ameliyat öncesi dönemde hemşirelerin, hastaların bireysel gereksinimlerine yönelik eğitimler vermesi ve cerrahi girişim sonrası hastaların konfor düzeyini belirleyerek, elde edilen sonuçlara göre bakımı bireysel olarak planlaması ve uygulanması önerilmektedir. ABSTRACT Objective: The study was performed to determine the comfort level and factor affecting comfort in patient undergoing surgery for lung cancer. Materials and Methods: This descriptive and crosssectional study was conducted with 185 patient who had surgery for lung cancer, at a public hospital. The data were obtained by using patient identification form and Perianesthesia Comfort Questionnaire (PCQ). Results: When postoperative period of patient were examined, Perianesthesia Comfort Questionnaire point avarange was found as 4.55±0.71. The patient with good general health perception, positive attitude towards the current surgery and having preoperative training were found to have higer comfort score (p<0.05). Factor reducing comfort were found that patients feel themselves in foreign enviroment and they have to be very worried. Also they are uncomfortable with the current situation and ambient temperature isn't enough. Conclusion: The comfort level of the patient who had surgery for lung cancer was found to be high. It is suggested that nurses should be provided with planned trainings for individual needs in the perioperative period and that the comfort level is determined after the surgical intervention and the planning, implementation of the care according to the results obtained.
doi:10.26453/otjhs.763680 fatcat:6vmbt253avgxxf7dcs5hcnorhi