Disclosure of Restructuring Proceedings in Financial Statements of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Kinga Bauer
2016 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Cel -Celem badań jest analiza zakresu informacji na temat prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych ujawnianych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania -Analiza rocznych sprawozdań finansowych wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w których aktualnie prowadzone są sądowe procesy restrukturyzacyjne. Wynik -W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż spółki
more » ... e będące w upadłości układowej zamieszczają w sprawozdaniach finansowych informacje na temat zagrożenia kontynuacji działania oraz dodatkowe, wybrane informacje na temat prowadzonego procesu restrukturyzacji. Oryginalność/wartość -Wyniki badań dotyczących praktyki ujawnień informacji na temat zagrożenia kontynuacji działania oraz przeprowadzanych procesów restrukturyzacyjnych mają znaczenie dla obecnych i potencjalnych interesariuszy niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością spółek. słowa kluczowe: restrukturyzacja, upadłość układowa, sprawozdanie finansowe, zagrożenie kontynuacji działania wprowadzenie Ostatnie lata to czas intensywnych prac nad nowelizacją przepisów prawa dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw. Celem zmian było odejście od systemu procedury prawnej w kierunku przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego, postrzeganego jako proces ekonomiczny (Płoch i in. 2013). Do końca 2015 roku sądowe postępowania restrukturyzacyjne były wszczynane w ramach postępowań upadłościowych prowadzących do zawarcia układu. Od 1 stycznia 2016 roku prowadzenie tego typu postępowań reguluje Prawo restrukturyzacyjne. W związku Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82), cz. 2
doi:10.18276/frfu.2016.4.82/2-50 fatcat:3vftqekxeff3bcshcab6yznsxu