МОБИЛНОСТ ЗАНАТЛИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈE THE MOBILITY OF CRAFTSMEN IN THE TERRITORY OF MEDIEVAL SERBIA

Александра Фостиков
2020 Istorijski casopis : organ Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti  
Током периода средњег века, који припада дугом аграрном добу, занатство се развијало и гранало у складу са сопственим чиниоцима развоја, што је утицало и на диференцијацију и на стратификацију самих занатлија. Како би мобилност ових произвођача на територији средњовековне Србије била детаљније истражена, на податке из изворног материјала примењена је постојећа подела типова покретљивости, усклађена са датим временом. Тако је и поред скромног процента поименично познатих занатлија било могуће
more » ... ановити да су оне биле мобилне, као и указати на поједине типове покретљивости, било из угла друштвене географије, друштвено социјалне стратификације или померања унутар породице. During the Middle Ages, which belong to the long agrarian age, crafts developed and branched in line with own factors of development, influencing both the differentiation and stratification of craftsmen. To examine in more detail the mobility of these producers in the territory of medieval Serbia, the existing division of mobility types, harmonised with the given time, was applied to the data from source material. Thus, despite the modest percentage of craftsmen known by name, it was possible to establish that they were mobile and highlight individual types of mobility, either from the aspect of social geography, social stratification or shifts within families.
doi:10.34298/ic2069081f fatcat:c4azphzcwve23cqgscfi7lg4nq