AUTOMATYKA • 2005 • Tom 9 • Zeszyt 3

Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Zbigniew Bubliñski, Zbigniew Mikrut, Piotr Pawlik
unpublished
Automatyczne wyznaczanie stref kolizji pojazdów 1. Wprowadzenie Wobec szybko zwiêkszaj¹cej siê liczby pojazdów poruszaj¹cych siê po drogach i stale rosn¹cego natê¿enia ruchu zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeñstwa wszystkich uczestników ruchu drogowego nabieraj¹ szczególnie wa¿nego znaczenia. Istotn¹ rolê w zwiêkszeniu bezpieczeñstwa ruchu drogowego odgrywaj¹ systemy automatycznej anali-zy obrazów [1, 3] rejestrowanych w miejscach potencjalnie niebezpiecznych, np. na skrzy-¿owaniach.
more » ... k³adowy system [2] w pe³ni realizuje postawione przed nim cele, ale jego szersze stosowanie jest dosyae problematyczne. Ograniczeniem jest bowiem koniecznoœae praco-i czasoch³onnego "rêcznego" przygotowania niezbêdnych do dzia³ania ca³ego sys-temu obrazów zawieraj¹cych linie stopów i strefy kolizji. Celowe wiêc by³oby zautomaty-zowanie procesu tworzenia niezbêdnych obrazów – przynajmniej w pewnym zakresie – pozwoli³oby to bowiem na upowszechnienie ca³kiem dobrze dzia³aj¹cego systemu. Pre-zentowany w niniejszej pracy algorytm mo¿e stanowiae podstawê w pe³ni automatycznego systemu analizy ruchu pojazdów na skrzy¿owaniu z sygnalizacj¹ œwietln¹ wykorzystuj¹ce-go informacjê wizyjn¹. 2. Detekcja stref kolizji Idea automatycznego wyznaczania stref kolizji jest prosta: na³o¿enie na siebie torów, po których poruszaj¹ siê (w tym samym kierunku) widoczne na poszczególnych klatkach zarejestrowanego filmu pojazdy, utworzy "korytarze". Obszary wspólne tych "korytarzy" (ich przeciêcia) s¹ w³aœnie szukanymi strefami kolizji – a przynajmniej ich w miarê dobrym przybli¿eniem, zarówno w sensie po³o¿enia (lokalizacji), jak i wielkoœci (powierzchni). Problemy, jakie pojawi³y siê przy próbie wykorzystania tej idei w praktyce, oraz sposoby ich przezwyciê¿enia, przedstawiono w dalszej czêœci niniejszego artyku³u. Obraz przyk³adowego skrzy¿owania z zaznaczonymi istotnymi elementami (liniami stopu oraz strefami kolizji) pokazano na rysunku 1.
fatcat:lba4f25isnhcpcsa32sn7tppza