SIMULATION MODELING OF ELECTROCARDIOSIGNAL UNDER THE INFLUENCE OF THE DOSED PHYSICAL LOADING

Osadchyk, Hvostivskyy
unpublished
X Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" 257 пристроїв на зразок планшетів, смартфонів чи навіть годинників і забезпечують інтерактивний обмін інформацією, а застосування віртуальних серверів та хмарних технологій значно підвищує надійність зберігання інформації та не потребує обслуговування зі сторони кінцевого користувача. Отже, враховуючи необхідність віддаленого доступу пацієнтів та лікарів до медичної інформації,
more » ... сть надійного її зберігання та обміну інформацією між різними спеціалістами та медичними закладами актуальною науковою задачею є розробка структурної концепції глобальної комбінованої інформаційно-аналітичної системи модульного типу, яка б забезпечувала відбір, аналіз, зберігання медичної інформації та доступ до неї через мережу Інтернет. УДК 616.12:519.218 Осадчук М.-ст. гр. РБм-51 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛУ ПІД ВПЛИВОМ ДОЗОВАНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Науковий керівник: к.т.н., доцент Хвостівський М.О. Дослідження зміни параметрів електрокардіосигналу (ЕКС) під впливом дозованих фізичних навантажень (ДФН) є універсальним методом контролю і регулювання інтенсивності фізичних навантажень та дає змогу своєчасно виявити ранні зміни у серцево-судинній системі (ССС). У медичній практиці для діагностування змін стану ССС під впливом дозованих фізичних навантажень застосовують комп'ютерні кардіосистеми (КК) ("Кардіолаб" ХАІ Медика, Україна; " Полі-спектр-тм" Нейро-софт, Росія; "Easy ECG Stress" Ates medica deice S.R.L., Італія; "Cortex MetaLyzer" Cortex, Німеччина; "EN-Stair" Enraf-nonius, Голландія; "Schiller" Schiller AG, Швейцарія; "E-Bike" General electric, США, та інші). Використання цих систем уможливлює процедуру отримання достовірних даних про момент появи змін у ССС при ДФН. Ядром таких систем слугує математична модель ЕКС на основі якої розробляють ефективні методи та алгоритми медичного діагностування. Одним із методів перевірки адекватності роботи методі та алгоритмів діагностування є їх верифікація шляхом комп'ютерного імітаційного моделювання. Aнaлiз вiдомих комп'ютерних iмiтaцiйних моделей ЕКС покaзaв, що у їх структурaх враховано періодичність, випадковість, зміну періоду, проте не враховано змiну його фазових параметрів, що є характерним для ЕКС під впливом дозованого фізичного навантаження, зокремa:
fatcat:rax73giu45duhibrpoj7wlk3ha