fiEH TIP BÜLTEN‹ 42:1-2008 Memenin apokrin ter bezi karsinomu: Olgu sunumu Apocrıne sweat gland carcınoma of breast: Case report Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

M Arslan, O Kizilkaya, Maral, T Mamati, Öztürk, M Çaliş, A Doğan, Yazışma Adresi, Mehmet, Arslan Şişli, Etfal Eğitim, Araştırma Hastanesi (+1 others)
unpublished
GİRİŞ Nadir olan ter bezi karsinomu ve tedavi mo-daliteleri hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Ortalama yaş 56,7 yıl ve erkek kadın dağılımı eşittir. Tümör dağılımı: alt ekstremite %32.9, üst ekstremite %27.6, gövde %11.9, baş %26.3, bo-yun %1.3'tür. Metastaz yerleri: Lenf nodları %30.2, visera %22'dir (1). Apokrin bezi karsinomu ter bezi neoplazmla-rının nadir bir formudur ve ayrı bir sitolojik gö-rünümü vardır. Aksilla bölgesi bu tümörlerin en sık oluştuğu yer olmasına rağmen, anogenital
more » ... rağmen, anogenital bölge, göz kapağı, kulak, meme, bilek, dudak, ayak, ayak parmağı ve el parmağı apokrin bez karsinomları da rapor edilmiştir. Klasik olarak yavaş büyüyen lezyonlar ağrısız, renksiz veya kırmızı, solit veya kistik nodüller şeklinde pre-zente olur. Teşhis anında, apokrin karsinom ola-rak raporlanan hastaların yarıdan fazlası lenf no-du metastazı yapmış durumdadır (2). Ter bezi neoplazmları, lokal ve bölgesel lenf nodu rekürrensi eğilimlidirler. Onun için lenf nod diseksiyonu ve radyoterapinin rolü olmalıdır (1,2,3,4,5). Bu lezyonlar için geniş lokal eksiz-yon ve lenf nodu diseksiyonu standart tedavidir. Habis ekrin ter bezi tümörü ise genellikle da-ha önce olan selim az matür ekrin ter bezi tümö-ründen menşei alır (7). Bu tümörler genel olarak baş, boyun ve eksremite bölgelerine lokalizedir. Yavaş gelişen nodül veya infiltre plak olarak pre-zente olur (8). ÖZET Ter bezi karsinomları nadir rastlanan tümörlerdir. Apokrin ter bezinden kaynaklananları ise daha da nadirdir. Ter bezi karsi-nomu tedavileri hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Olgu 47 yaşında postmenapoze bayan hastadır. Meme kanseri teşhisi ile modifiye radikal mastektomi sonrası onkolojik tedavi amaçlı olarak kliniğimize sevkedilmiştir. Patolojik değerlendir-me 'memenin maliğn apokrin ter bezi karsinomu' şeklindedir. Hastanın patoloji raporuna göre tümör çapı 4x3x2 cm idi ve aksillada 2/32 pozitif lenf adenopati saptandı. ER ve PR si (-), c-erb B2 (+++), HG II, NG II bulundu. Tümör markırları normal idi. Hastaya 6 kür kemoterapi (total olarak metotraksat 50 mgr, 5fleurourasil 1 gr, endoksan 1 gr) uygulanmıştır. Hastaya tan-jansiyel iç ve dış iki alana 25 fraksiyonda toplam 50 Gy external radioterapi toraks cidarına uygulanmıştır. Hasta üç yıldır hastalıksız takip edilmektedir. Anahtar kelimeler: Meme, apokrin ter bezi karsinomu ABSTRACT Sweat gland carcinomas are rare tumors. Apocrine sweat gland carcinomas are also very rare. Treatment of these carsinomas are not well known. The case was 47 years old, post-menapause female. Modified radical mastectomy was performed and applied to our clinic for oncologic treatment. The pathologic identification was malign apocrine sweat gland carcinoma of breast. According to pathological report lesion was 4x3x2 cm, 2/32 positive lymadenopathy was detected at axilla, ER and PR (-), c-erb B2 (+++), HG II, NG II and tumour markers were normal levels. After surgery six cycles chemotherapy (50 mgr methotraxate, 1 gr 5fleurouracyl and 1 gr endoxan totally) was applied. Totally 50Gy at 25 fraction radiotherapy applied to thorax wall, to the medial and lateral two fields. The patient is under control without disease for three years.
fatcat:hwgwpqvbtngl3eugwdtldncpie