Effect and mechanism of salvianolic acid B on the myocardial ischemia-reperfusion injury in rats

Ling Xue, Zhen Wu, Xiao-Ping Ji, Xia-Qing Gao, Yan-Hua Guo
2014 Asian Pacific Journal of Tropical Medicine  
doi:10.1016/s1995-7645(14)60038-9 pmid:24507676 fatcat:6fqorrbnwrb2pepfppb2vegytm