DE FUNCTIE VAN DE VARIABELE KOSTENCALCULATIE IN EEN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

E. F. Van Veen
1973 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
De laatste jaren zien we in de literatuur een duidelijke accentuering van begrippen als bestuurlijke informatie, responsibility accounting, management accounting en management information system (MIS). Het denken in deze richting wordt mede gestimuleerd door de zich in het bedrijfsleven voordoende schaalvergroting, waardoor de organisatorische problematiek en daarmede de "control"-functie van de leiding meer centraal komt te staan. Over de relevantie van een goed financieel informatiesysteem is
more » ... nformatiesysteem is geen meningsverschil mogelijk. De weg waarlangs hiertoe gekomen moet worden is echter geplaveid met divergerende meningen. De mogelijkheden van een integrale versus een marginale kostenbenadering staan hier tegenover elkaar, waarbij opgemerkt kan worden, dat van oudsher, zowel in theorie als in de praktijk, de integrale gedachte meer de nadruk heeft gekregen. In 1971 verscheen in dit blad van de hand van Drs. J. A. M. Theeuwes een artikel genaamd "De resultatenanalyse in een besturingsinformatiesysteem", waarin op duidelijke wijze een evaluatie werd verricht van de hier te lande meest gangbare methoden van resultatenanalyse1 ). Alle genoemde methoden richten zich op de splitsing tussen bestedings-, efficiency-en bezettingsresultaten, daarbij uitgaand van het principe van de integrale kostprijscalculatie gebaseerd op een normale en verwachte bezetting. Nog afgezien van het feit, dat de tien behandelde analysemethoden in verband met hun rekenkundige complexiteit door het veelal niet administra tief geschoolde management als boekhoudkundige acrobatiek kunnen wor den ervaren, moet juist ten aanzien van dit probleemterrein naar onze mening gesteld worden dat toepassing van de integrale kostengedachte een miskenning is van het besluitvormingsproces binnen de onderneming op korte termijn. De variabele kostencalculatie biedt hier duidelijk voordelen. De rol van de variabele kostencalculatie of wel "direct costing" bij de opbouw van een MIS, althans voor wat betreft de interne financiële verslag geving op korte termijn, is nog te weinig belicht2 ). In dit artikel zal getracht worden bestaande lacunes verder op te vullen. Daarbij zal worden uitgegaan van de conceptie van de industriële onder neming. *) MAB-jaargang 1971 -blz. 139. 2) R. Slot spreekt in deze van de nieuwste fase in de evolutie der kostenberekening; zie Maandblad Bedrijfsadm. en Org. 1971 -blz. 485. m a b blz. 382
doi:10.5117/mab.47.21473 fatcat:e2wtgmgufrgpzky2scvswdhgk4