Przestępstwo uporczywego nękania (stalkingu) w świetle nowelizacji kodeksu karnego z dnia 31 marca 2020 r

Katarzyna Marek
2020 Studia Prawnoustrojowe  
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy i oceny zmian, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała Kodeks karny w zakresie przestępstwa uporczywego nękania (stalkingu). Rozważaniom zostały poddane poszerzone znamiona oraz znowelizowane
more » ... ustawowego zagrożenia, jak również inne karnoprawne konsekwencje, wynikające z wprowadzonych zmian. W opracowaniu poruszono także najważniejsze aspekty metodyczne pracy prokuratora w zakresie powadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwo stalkingu, na które wpłynęła powyższa ustawa. Dokonana analiza pozwoli na wyprowadzenie wniosku, że nowelizacja Kodeksu karnego w zakresie przestępstwa uporczywego nękania (stalkingu) była częściowo zasadna, jednak nadal budzi kontrowersje, szczególnie w kwestii zaostrzenia odpowiedzialności karnej.
doi:10.31648/sp.6047 fatcat:hm5nghejpral3kljk5235hycsq