TECHNOLOGIA NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W ZAGADNIENIACH INŻYNIERII ODWROTNEJ ORAZ ANALIZ PROCESÓW DYNAMICZNYCH TECHNOLOGY OF TERRESTRIAL LASER SCANNING IN PROBLEMS OF REVERSE ENGINEERING AND DYNAMIC PROCESS ANALYSIS

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji
2010 unpublished
SŁOWA KLUCZOWE: Naziemny Skaning Laserowy, inżynieria odwrotna, analiza procesów dyna-micznych, inwentaryzacja STRESZCZENIE: Autorzy referatu przedstawiają możliwości związane z wykorzystaniem technolo-gii naziemnego skaningu laserowego zarówno w zastosowaniach inwentaryzacyjnych obiektów architektonicznych jak również przemysłowych. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań stosowa-nych przez firmę Scan-3D w realizacji projektów w wielu krajach europejskich zaprezentowane zostało w aspekcie
more » ... w aspekcie omówienia pełnej ścieżki technologicznej prowadzenia prac inwentaryzacyjnych, mających na celu zebranie danych służących dalszemu przetworzeniu, wiernej i precyzyjnej rejestra-cji oraz zamodelowaniu szczegółów architektonicznych. Poruszone zostaną zagadnienia determinują-ce jakość końcową wykonywanych prac dokumentacyjnych jak również metodykę standaryzacji stosowanej do opisania tego typu prac zgodnie z wytycznymi technicznymi precyzyjnie określający-mi wymagania dokładnościowe oraz formalne prowadzenia takich prac. Scharakteryzowana jest również metodyka prac oraz wyniki analiz procesów dynamicznych, wykonywanych na modelu, który powstał w wyniku zastosowania technologii naziemnego skaningu laserowego. Metodykę tę zastosowano między innymi w przemyśle stoczniowym jak i energetycznym. Rezultaty prezentowane są na przykładzie inwentaryzowanych turbin elektrowni wodnych. Doświadczenie firmy w wykony-waniu tego typu prac pozwala na szczegółowe opisanie możliwości wykorzystania omawianego narzędzia pomiarowego dla potrzeb tworzenia wiernych oraz wysoce dokładnych modeli umożliwia-jących symulację zjawisk mających wpływ na stan badanych obiektów. Autorzy, prezentując wyniki swoich prac, zwracają szczególną uwagę na fakt, że technologia naziemnego skaningu laserowego jest narzędziem mogącym być wykorzystanym w wielu innych dziedzinach przemysłu, gdzie ofero-wana dokładność oraz ilość zgromadzonych danych pomiarowych jest w stanie precyzyjnie opisać analizowane zjawiska, przyczyny ich wystąpienia oraz zachodzące zmiany.
fatcat:we44p7bp5fcobp5grnlstiwgsu