Fluvial systems and their sedimentary models

Dragomir Skaberne
1995 Geologija  
Kratka vsebina Slovenska geomorfološka in sedimentološka terminologija za rečna sedinientacijska okolja še ni povsem izdelana. Zato smo se skušali dotakniti razdelitve in podati predlog slovenskega poimenovanja nekaterih rečnih sedimentnih in erozijskih oblik ter posameznih pomembnejših vplivov na način njihovega nastanka. Nekaj besed smo namenili problematiki opredelitve rečnih sedimentacijskih okolij v sedimentnih kamninah in rečnim sedimentacijskim modelom. Abstract The Slovenian
more » ... ovenian géomorphologie and sedimentologie terminology for fluvial depositional environments is not established yet. Therefore a classification and the proposal for Slovenian names of fluvial sedimentary and erosional forms and influences controlling them are discussed. Attention is given to the problems of recognition of sedimentary environments in sedimentary rocks, and to fluvial sedimentary models. Uvod Pri raziskavah klastičnih kamnin grödenske formacije, katerih nastanek je interpretiran pretežno kot produkt rečnega sedimentacijskega okolja s svojimi podokolji, smo se srečali s problemi slovenske terminologije rečnih sedimentacijskih in erozijskih oblik. Do enakih sklepov smo prišli v pogovorih s kolegi geologi in geomorfologi. Toda, kot je pokazal Badjura (1953), slovensko ljudsko izrazoslovje za poimenovanje različnih geomorfnih oblik nikakor ni revno. Med izrazi, ki jih navaja v poglavju Vodovje in opisujejo različne rečne geomorfne obUke, so marsikateri lepi in uporabni, a so omejeni le na nekatere pogostnejše oblike, ki jih najdemo na našem ozemlju. Za številne raznolike genetsko pomembne geomorfne oblike, ki so pri nas manj pogoste аИ niso niti razvite ali so manj izrazite in poznane, pa domačih izrazov preprosto nimamo. To nikakor ni presenetljivo saj se večina slovenskih vodotokov nahaja v relativno mladem reUefu ter pripadajo pretežno zgornjim delom (prvi coni) rečnega sistema. Le v ravninskih predelih, ki zavzemajo manjši del slovenskega ozemlja, imajo vodni tokovi značilnosti
doi:10.5474/geologija.1995.010 fatcat:nwle5257pnhmdnxcvaek55nxcy