NOVI PODACI I DISTRIBUCIJA SAPROKSILNIH VRSTA TVRDOKRILACA (COLEOPTERA) OD ZNAČAJA ZA USPOSTAVU EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000, NA TERITORIJI NACIONALNOG PARKA SUTJESKA I ŠIREM PODRUČJU PLANINE ZELENGORE

Dejan Kulijer, Iva Miljević
2017 ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
Direktiva o staništima Evropske unije predstavlja jedan od temelja evropskog zakonodavstva u oblastizaštite prirode i zaštite biodiverziteta. Ona definiše uspostavljanje mreže posebnih područja za očuvanjebiodiverziteta, koja su poznata kao Natura 2000 područja, u cilju osiguranja dugoročnog opstanka najvrednijihi najugroženijih vrsta i staništa Evrope. Direktiva u Dodatku II navodi 38 vrsta tvrdokrilaca čijeočuvanje zahtijeva određivanje posebnih područja za zaštitu.U ovom radu prezentovani su
more » ... adu prezentovani su podaci o taksonima tvrdokrilaca (Coleoptera) iz Dodatka II Direktive ostaništima Evropske unije, a koji su do sada registrovani na području Nacionalnog parka "Sutjeska" iširem području planine Zelengore.Terenskim istraživanjem sprovedenim u 2015. i 2016. godini identifikovana su četiri taksona tvrdokrilacanavedena u Dodatku II Direktive o staništima Evropske unije: Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763),Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), Morimus asper funereus Mulsant, 1862 i Rosalia alpina (Linnaeus,1758), dok su vrste Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 i Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) poznate uistraživanom području samo na osnovu literaturnih podataka, odnosno zbirki Zemaljskog muzeja Bosnei Hercegovine. Ukupno je registrovano 30 nalaza navedenih taksona tvrdokrilaca sa 20 lokaliteta, odčega je 19 nalaza prikupljeno tokom terenskih istraživanja u 2015. i 2016. godini.
doi:10.7251/gsf1726005k fatcat:it2licauqfbzzalxkgzeygxe5y